przejdź do treści

Rada Muzeum


ZARZĄDZENIE NR 350/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987) oraz 8 ust. 1 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (tj. Dz.Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672), zarządzam, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 października 2014 roku powołuje się Radę Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:

1) Jadwiga Kimber – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin,

2) prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

3) Paweł Pawłowski – Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

4) dr Grzegorz Skorny – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie,

5) Konrad Stachura – Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej,

6) dr inż. Piotr Szymczak – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie,

7) dr Ewa Wyka – Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

§ 2.1. Rada działa w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987).

2. Kadencja Rady trwa cztery lata.

3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem