Status prawny


 

UCHWAŁA NR XI/355/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji -Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2006 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917), Rada Miasta Szczecin uchwala,co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia zakresu jego działalności statutowej.

2.  Do zakresu działalności gospodarczej Muzeum należą:

 1. usługi konserwatorskie i renowacyjne;
 2. usługi badawcze;
 3. udostępnianie zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;
 4. sprzedaż publikacji, plakatów, pamiątek, materiałów promocyjnych, replik przedmiotów historycznych oraz zabytków techniki i komunikacji;
 5. wynajem sprzętu stanowiącego własność Muzeum;
 6. dzierżawa majątku nieruchomego i wynajem pomieszczeń Muzeum na cele niekolidujące z działalnością statutową;
 7. odpłatna organizacja konferencji, projekcji, spektakli, sympozjów, koncertów, szkoleń, wystaw, imprez okolicznościowych i innych spotkań oraz wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych;
 8. wykonywanie ekspertyz;
 9. wykonywanie kwerend;
 10. opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych, popularno-naukowych;
 11. odpłatne doradztwo w dziedzinach związanych z działalnością statutową;
 12. usługi szkoleniowe, reklamowe, promocji i sponsoringu;
 13. usługi gastronomiczne i cateringowe;
 14. usługi transportowe;
 15. usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

3.  Dochód   uzyskany   z działalności   gospodarczej   wykorzystuje   się   wyłącznie   w celu finansowania działalności statutowej Muzeum".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Renata Łażewska

 

 


 

OBWIESZCZENIE NR 7/13 RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.


Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zmienionej:
1) uchwałą Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
2) uchwałą Nr XLVI/1172/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w prawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1000);
3) uchwałą Nr XI/244/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2166);
4) uchwałą Nr XX/578/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1560)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, który sta-nowi:
„§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian”;
2) § 3 uchwały Nr XLVI/1172/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1000), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Zachodniopomorskiego”;
3) § 3 uchwały Nr XI/244/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2166), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”;
4) § 3 uchwały Nr XX/578/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w spra-wie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 1560), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego”.


Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra


Załącznik do Obwieszczenia Nr 7/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r.


Uchwała Nr XLV/872/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 7 listopada 2005 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
(tekst jednolity)


Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111) oraz art. 51 ust. 2, art. 53 - 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-ściami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2006 roku powołuje się samorządową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej w treści uchwały „Muzeum”.
§ 2. Siedzibą Muzeum jest Szczecin.
§ 3. 1. Przedmiotem działania Muzeum jest:
1) trwała ochrona zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej, inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej;
2) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską oraz innych zabytków techniki związanych z historią miasta, regionu oraz ich konserwacja, katalogowanie i opracowanie naukowe;
3) udostępnianie zbiorów i prowadzenie działalności wystawienniczej, promocyjnej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, badawczej i wydawniczej.
2. Szczegółowy zakres działania Muzeum określa jego Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wyposaża się Muzeum do celów działalności statutowej w nieruchomości gruntowe zabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 2 Szczecin - Śródmieście jako działki nr: 20 o po-wierzchni 7510 m², położoną przy ul. Niemierzyńskiej 18 a; 12/1 o powierzchni 969 m² położoną przy ul. T. Lenartowicza 4; 12/2 o powierzchni 1012 m², KW nr 114990, położoną przy ul. T. Lenartowicza 3 poprzez przeniesienie prawa własności nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r.


W uzgodnieniu
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


STATUT MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI - ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE


Rozdział 1 Postanowienia ogólne


§ 1. Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szcze-gólności na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury.
2. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK 11/06.
3. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Szczecin.
§ 3. 1. Terenem działania Muzeum jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2. Siedzibą Muzeum jest miasto Szczecin.
3. Muzeum używa pieczęci z napisem: „Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie” i adresem siedziby.


Rozdział 2 Zakres działalności

§ 4. 1. Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.
2. Do zakresu statutowej działalności Muzeum należy:
1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską;
2) gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu;
3) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;
4) udostępnianie zgromadzonych zbiorów;
5) stworzenie ekspozycji stałej Muzeum;
6) działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza;
7) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
8) zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów;
9) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) upowszechnianie kultury i sztuki;
11) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym działalności statutowej;
12) podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji;
13) organizacja lub współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności;
14) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
§ 5. Muzeum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej, usługowej i ga-stronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację działalności statutowej.

Rozdział 3 Organy zarządzające i doradcze

§ 6. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin, a ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 7. 1. Muzeum kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Muzeum, w tym zawieranie umów.
3. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
4. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Szczecin na zasadach i w trybie przewidzianym w obo-wiązujących przepisach.
§ 8. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
2. Szczegółowy tryb prac Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
3. Rada Muzeum składa się z 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Miasta Szczecin.
4. Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Muzeum.
§ 9. 1. Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej połowy zatrudnionych muzealników kolegia doradcze o charakterze stałym lub do realizacji konkretnego zadania.
2. Powołując kolegium dyrektor określa przedmiot i liczbę członków kolegium. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.
3. Posiedzenia kolegium zwoływane są przez dyrektora Muzeum, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Szczegółowy tryb działania kolegium określa uchwalony przez nie i zatwierdzony przez dyrektora regulamin.
5. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

Rozdział 4 Organizacja Muzeum

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 11. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:
1) Dział Techniki;
2) Dział Edukacji Muzealnej i Komunikacji Społecznej;
3) Dział Głównego Księgowego;
4) Dział Administracji.
Rozdział 5 Źródła finansowania działalności muzeum
§ 12. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
4. Plan finansowy Muzeum oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
§ 13. 1. Muzeum może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1) działalności statutowej;
2) sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinan-sowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
7) innych źródeł;
8) działalności gospodarczej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Muzeum ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 6 Przepisy końcowe

§ 14. Zmian w Statucie Muzeum dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 15. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2019/12/11, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/03/26 11:57:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/03/26 11:57:25 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2019/12/11 11:25:57 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2019/12/11 11:13:48 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/12/07 12:45:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:40:03 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:32:19 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 09:36:45 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 09:29:27 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2010/05/25 09:46:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2010/05/25 09:41:09 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/22 13:47:17 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/22 13:46:33 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/04/14 11:18:06 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/04/08 13:47:40 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/04/08 13:13:22 nowa pozycja