Rada Muzeum


ZARZĄDZENIE NR 545/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i1669) oraz 8 ust. 1 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (tj. Dz.Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672), zarządzam, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 roku powołuje się Radę Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:

1) Jolanta Aniszewska - Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski;,

2) Jadwiga Kimber – Wydział Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

3) prof. dr hab. Piotr Niedzielski - Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie;

4) prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

5) Paweł Pawłowski – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;

6) dr Grzegorz Skorny – Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Szczecinie;

7) Konrad Stachura – Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej.

§ 2.1. Rada działa w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2018 r. poz. 720 i 1669).

2. Kadencja Rady trwa cztery lata.

3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

5. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 350/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/12/08, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2019/05/13 12:46:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2019/05/13 12:46:33 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2019/05/13 12:44:59 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/12/08 08:49:57 nowa pozycja