Deklaracja dostępności


Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP-u Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia:
 • Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Maria Szponar e-mail: dostepnosc@muzeumtechniki.eu, Telefon: 91 45 99 201, fax. 91 42 30 111.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin

 1. Otoczenie

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie znajduje się w granicach osiedla administracyjnego o nazwie Niebuszowo-Bolinko w dzielnicy Śródmieście. Brama główna prowadzi na dziedziniec muzeum i jest dostępna od ulicy Niemierzyńskiej. Brama jest otwarta w godzinach funkcjonowania Muzeum. Jest to również brama wjazdowa dla pojazdów. Z powodu remontu nie ma aktualnie możliwości wjazdu zwiedzających na teren muzeum. Teren wyłożony kostką brukową. W niektórych miejscach znajdują się szyny tramwajowe. Po lewej stronie od wjazdu znajduje się niewielki budynek ochrony. Do budynku prowadzą 3 niskie schody. Portierzy wychodzą przed budynek. Dzięki temu pokonywanie przeszkody nie jest konieczne.

 1. Parking

Dziedziniec pełni funkcję parkingu dla zwiedzających i pracowników. Aktualnie nie ma miejsc parkingowych wydzielonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na ul. Żupańskiego, 100 m od bramy wjazdowej muzeum.

Dostępność architektoniczna budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne opisane jako MUZEUM (dla zwiedzających) oraz tylne wejście opisane jako BIURA (dla pracowników i interesantów).

MUZEUM:

Wejście główne do budynku

Wejście do Muzeum znajduje się w przeszklonej części budynku (łącznik). Łącznik znajduje się na dziedzińcu, po prawej stronie patrząc od bramy wjazdowej. Szklane drzwi otwierane są ręcznie mają 110 cm szerokości, po otwarciu drugiego skrzydła ich całkowita szerokość to 220 cm. W progu drzwi znajduje się listwa o wysokości 2 cm.

Kasa i szatnia

 • Kasa znajduje się  z lewej strony (patrząc na wprost od drzwi wejściowych). Kasa oznaczona jest neonem z nazwą instytucji. Na końcu holu z lewej strony od drzwi wejściowych znajdują się bramki do strefy biletowanej z czytnikiem biletów. Maksymalna szerokość bramek wynosi 140 cm. W wewnętrznym holu za bramkami znajdują się wejścia: do głównej sali wystawowej  (na lewo od bramki), toalet (na prawo od bramki), do małej sali wystawowej (na wprost od bramki).
 • Funkcję szatni pełnią szafki samoobsługowe. Patrząc od drzwi wejściowych szafki znajdują się na lewo za kasą (naprzeciwko wejścia do toalet) oraz z tyłu kasy.  Szatnia chwilowo nie jest dostępna.

Toalety

 • Toalety w dużym holu z kasą (strefa niebiletowana) – toalety znajdują się z lewej strony od drzwi wejściowych (naprzeciwko szatni) w przeszklonym korytarzu do którego z dużego holu z kasą prowadzą drzwi o szerokości 90 cm. Przeszklony korytarz ma szerokość: 110 cm w najwęższym i 150 cm w  najszerszympunkcie. Dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi o szer. 90 cm).
 • Toalety w przestrzeni wystawienniczej (strefa biletowana) – toalety znajdują w holu wewnętrznym na prawo po przejściu przez bramki biletowe. Dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi o szer. 90 cm) i pomieszczenie z przewijakiem. Pomieszczenie z przewijakiem jest chwilowo niedostępne.

Wnętrze Muzeum

 • Główna sala wystawowa

Nawierzchnia betonowa z przeszklonymi kanałami rewizyjnymi i szynami tramwajowymi może wymagać wsparcia osoby z niepełnosprawnościami przez inną osobę. Motocykle i opisy zawieszone na różnych wysokościach mogą stanowić przeszkodę.

 • Mała sala wystawowa

Do małej sali wystawowej prowadzi przejście bezpośrednio z holu z bramkami biletowymi. Natomiast z głównej sali wystawowej do małej sali wystawowej można przejść przeszklonymi drzwiami, które znajdują się z prawej strony od wejścia z holu.

 • Sala wystawowa w podziemiach

Podziemia są otwierane jedynie, jeżeli jest tam realizowana wystawa czasowa. Do podziemi prowadzą drzwi z sali głównej o szerokości 123 cm. Drzwi posiadają klamkę i są otwierane ręcznie. Jeżeli w podziemiach jest wystawa, to drzwi są na stałe otwarte. Za drzwiami znajdują się schody z poręczą. Możliwy zjazd platformą przystosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformę obsługuje pracownik muzeum.

 

BIURA:

Wejście do Biura

Wejście do biur znajduje się na tyłach budynku. Do wejścia prowadzi droga wzdłuż muru po lewej stronie budynku. Istnieje możliwość dojazdu samochodem osobowym. Nawierzchnia wyłożona kostką brukową bez barier architektonicznych.

Wejście jest oznaczone tabliczką z godzinami funkcjonowania sekretariatu. Za szklanymi drzwiami wejściowymi znajduje się: wiatrołap i kolejne szklane drzwi prowadzące do klatki schodowej. Każde ze szklanych drzwi ma takie same wymiary - 93 cm szerokości, po otwarciu drugiego skrzydła - 138 cm. Drzwi posiadają klamki i są otwierane ręcznie.

Na pierwszy poziom prowadzą schody ze spocznikiem – brak windy. Do spocznika schody z obustronnymi poręczami, za spocznikiem poręcz z jednej strony.

Dostępność Biur

Biura znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Na parterze na klatce schodowej znajduje się tablica informująca o położeniu i numeracji pomieszczeń przypisanych do określonych działów. Drzwi obok tablicy są przejściem służbowym do sali wystawowej i nie mogą z nich korzystać osoby nieupoważnione.

 • Na parterze z prawej strony znajduje się wejście do korytarza z pokojami działów: Edukacji i Techniki.
 • Na pierwszym piętrze antresola z wejściami do biur działów: Księgowość, Administracja, Sekretariat i Dyrekcja.
 • W tej części budynku nie ma windy ani toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwego pokoju istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 1. Opis dostosowań:

W budynku nie są dostępne: pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 1. Udogodnienia

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zjazd do sali wystawowej w podziemiach umożliwia platforma. Urządzenie obsługuje pracownik muzeum i jest ono przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni wystawienniczej znajdują się ławki będące częścią ekspozycji, które mogą służyć do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

W Muzeum dzieci poruszają się pod opieką osoby dorosłej. Do sali wystawowej wolno wchodzić z wózkami. Pomieszczenie z przewijakiem znajduje się na parterze w holu, do którego prowadzi wyjście z sali wystawowej po prawej stronie od drzwi wejściowych.Z powodu remontu pomieszczenie z przewijakiem jest niedostępne.

Pies przewodnik i pies asystujący

Do budynku muzeum można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2021/03/25, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2022/05/31 13:11:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2022/05/31 13:11:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/03/25 15:13:43 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/03/25 09:16:19 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:50:34 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:45:28 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:16:28 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:29:57 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:26:32 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:26:18 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:25:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:22:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:21:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:18:45 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:17:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:16:14 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:02:22 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:21:27 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:18:17 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:16:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:11:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 09:43:44 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/15 09:57:28 nowa pozycja