Budżet

_Budżet Muzeum 2013 r.


 

              Plan Finasowy na 2013 r.                                

 

Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki

 

Dział 921   Rozdział 92118

   

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień
01.01. 2013 r.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2013

Wykonanie planu na dzień 31.12.2013 r.

Dyn % (6/3)

 
 
 

1

2

3

6

4

7

 

I.

 Przychody  ogółem

2 303 000

2 461 380

2 461 373

100

 

1.

Przychody  własne:

248 000

371 621

371 614

100

 

 

        przychody z prowadzonej działalności

160 000

228 790

228 783

100

 

 

        sprzedaż składników majątku ruchomego

 

 

 

 

 

 

        najem i dzierżawa składników majątkowych

88 000

142 831

142 831

100

 

 

        pozostałe przychody własne

 

 

 

 

 

2.

Dotacja  z budżetu Miasta na działalność bieżącą:

2 055 000

2 055 000

2 055 000

100

 

 

        środki własne Miasta - dotacja podmiotowa

2 055 000

2 055 000

2 055 000

100

 

 

        środki własne Miasta - dotacja celowa

 

 

 

 

 

 

        środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

        środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

        VAT podjegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

3.

Dotacja  z budżetu Województwa na działalność bieżącą:

0

 

0

 

 

 

        środki własne Województwa

 

 

 

 

 

 

        środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

        środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

        VAT podjegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

4.

Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:

0

 

0

 

 

 

        środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

        środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

        VAT podjegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

5.

Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych  i  prawnych

 

10 372

10 372

100

 

6.

Przychody finansowe

 

4 186

4 186

100

 

7.

Inne źródła

 

20 201

20 201

100

 

II.

 Koszty  ogółem 

2 847 200

2 833 684

2 825 654

100

 

1.

Koszty wg rodzaju:

2 797 200

2 807 986

2 799 961

100

 

 

 - amortyzacja

550 000

486 000

485 734

100

 

 

 - zużycie materiałów i energii

312 470

280 000

274 498

98

 

 

 - usługi obce:

270 000

402 964

400 817

99

 

 

          remonty

50 000

78 200

76 997

98

 

 

          transport          

5 000

56 000

55 819

100

 

 

          poligrafia, plakatowanie i reklama

10 000

20 232

20 231

100

 

 

          opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

20 000

17 500

17 425

100

 

 

          czynsze

 

1 450

1 444

100

 

 

          usługi artystyczne

5 000

582

582

100

 

 

          pozostałe usługi

180 000

229 000

228 319

100

 

 

 - podatki i opłaty:

94 500

88 565

88 563

100

 

 

          podatek od nieruchomości

70 000

72 232

72 232

100

 

 

          podatek od śr. transportowych

 

 

 

 

 

 

          ubezpieczenia majątkowe

22 000

16 018

16 018

100

 

 

          podatek VAT

 

 

 

 

 

 

          PFRON

 

 

 

 

 

 

          tantiemy

 

 

 

 

 

 

          pozostałe

2 500

315

313

99

 

 

 - wynagrodzenia:

1 257 530

1 246 658

1 246 657

100

 

 

           osobowe

1 137 530

1 046 258

1 046 258

100

 

 

           honoraria własnych pracowników

 

 

 

 

 

 

           honoraria doangażowanych

 

 

 

 

 

 

           wynagrodzenia bezosobowe, prowizje

120 000

200 400

200 399

100

 

 

 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

276 700

240 989

240 980

100

 

 

           składki naliczane od wynagrodzeń

250 000

216 320

216 312

100

 

 

           Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

26 700

24 669

24 668

100

 

 

           pozostałe

 

 

 

 

 

 

 - inne koszty rodzajowe:

31 000

51 480

51 390

100

 

 

           podróże służbowe

16 000

15 680

15 679

100

 

 

           pozostałe

15 000

35 800

35 711

100

 

 

 - wartość sprzedanych towarów i materiałów

5 000

11 330

11 322

100

 

2.

Pozostałe koszty operacyjne

30 000

25 240

25 235

100

 

3.

Koszty finansowe:

20 000

458

458

100

 

 

          płatności odsetkowe  wynikające z zaciągniętych zobowiązań

20 000

 

 

 

 

 

          pozostałe koszty finansowe

 

458

458

100

 

III.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

 

0

 

 

 

 - zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

 

 

 - straty nadzwyczajne

 

 

 

 

 

IV.

 W y n i k  brutto
(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)

-544 200

-372 304

-364 281

98

 

V.

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

 

 

 

VI.

 W y n i k   n e t t o  (poz. IV- poz. V.)

-544 200

-372 304

-364 281

98

 

VII.

Środki  na działalność inwestycyjną

672 309

5 166

5 166

100

 

 

 - dotacja  z budżetu Miasta:

120 000

5 166

5 166

100

 

 

        - środki własne Miasta

120 000

6 000

6 000

100

 

 

        - środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

        - środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

        - VAT podjegający zwrotowi (-)

 

-834

-834

100

 

 

 - dotacja z budżetu Województwa:

0

 

0

 

 

 

        -  środki własne Województwa

 

 

 

 

 

 

        - środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

        - środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

        - VAT podjegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

 

 - środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:

552 309

0

0

 

 

 

       - środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

       - środki z funduszy międzynarodowych

552 309

 

0

 

 

 

        - VAT podjegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

VIII.

Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

780 000

103 500

101 053

98

 

 

* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT
   obliczonej według wskaźnika proporcji

780 000

103 500

101 053

98

 

IX.

Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)

 

 

 

 

 

 

 - środki pieniężne

 

104 100

101 050

97

 

 

 - należności, w tym:

 

9 000

7 276

81

 

 

           wymagalne

 

 

6 169

 

 

 

 - zobowiązania, w tym:

 

95 000

94 862

100

 

 

           wymagalne

 

 

 

 

 

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/04/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:03:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:03:35 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:12:45 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:23:37 nowa pozycja