Budżet

_Budżet Muzeum 2009 r.


Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2009 r.

 

    Wartość
( w zł )
Lp. Wyszczególnienie
   
   
1 2 3
     
I.  Przychody ogółem 888 000
   - przychody własne 42 000
     z tego:  
     wpływy z prowadzonej działalności (usługi)   
     sprzedaż składników majątku ruchomego  
     najem i dzierżawa składników majątkowych 42 000
     przychody finansowe i pozostałe przychody własne  
   - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność 850 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji 0
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane
    bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie
   zawartych umów)
 
   - środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I
    prawn.)
 
   - inne źródła  
     
II.  Koszty ogółem   869 500
  z tego:  
1. Koszty wg rodzaju:  
   - amortyzacja 39 700
   - zużycie materiałów i paliwa 50 000
   - energia 68 500
   - usługi materialne 162 100
     z tego:  
              remonty 25 000
              transport            13 000
              poligrafia  9 000
             opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 8 800
             pozostałe usługi materialne 106 300
   - wynagrodzenia 355 500
     z tego:  
             osobowe 332 000
             honoraria własnych pracowników  
             honoraria doangażowanych  
             wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 23 500
   - ZUS, Fundusz Pracy 68 000
   - podróże służbowe i koszty zakwaterowania 14 200
   - usługi niematerialne 79 700
     z tego:  
             czynsze 18 500
             tantiemy  
             usługi artystyczne  
             plakatowanie i reklama 400
             pozostałe usługi niematerialne 60 800
   - podatki i opłaty  24 800
     z tego:  
            podatek od nieruchomości 20 100
            podatek od śr. transportowych 0
            ubezpieczenia majątkowe 1 8500
            podatek VAT  
            PFRON  
            pozostałe 2 850
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 000
   - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
   - inne koszty rodzajowe  
     
2. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne  
     
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   
  z tego:  
   - zyski nadzwyczajne  
   - straty nadzwyczajne  
IV.  W y n i k   f i n a n s o w y b r u t t o
(poz. I - poz.II +/-poz. III)
 
  18 500
     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych  
     
VI.  W y n i k   f i n a n s o w y n e t t o 
(poz. IV - poz.V)
 
  18 500
     
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 18 500,0
     
     


 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:03:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:03:16 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2010/03/03 12:34:37 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2010/03/03 12:21:41 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:22:10 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:59:34 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:41:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 09:18:10 nowa pozycja