Budżet

_Budżet Muzeum 2010 r.


 

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI  KULTURY ZA
  2010 R.
    Plan
na 01.01.10 r.
Plan po zmianach 2010r. Wykonanie za  2010 r.
% wyk.
(5 : 4)
Lp. Wyszczególnienie
   
   
1 2 3 4 5 6
           
I.  Przychody  ogółem 1 638 000 1 987 000 1 986 845 100
   - przychody  własne 38 000 262 000 261 845 100
     z tego:        
     wpływy z prowadzonej działalności (usługi)    83 000 83 173 100
     sprzedaż składników majątku ruchomego        
     najem i dzierżawa składników majątkowych 38 000 47 000 46 726 99
     przychody finansowe i pozostałe przychody własne   132 000 131 946 100
   - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność 1 600 000 1 725 000 1 725 000 100
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury        
   - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji        
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury        
   - środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane
    bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie
   zawartych umów)
       
   - środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I
    prawn.)
       
   - inne źródła        
           
II.  Koszty  ogółem   1 638 000 1 792 566 1 744 188 97
  z tego:        
1. Koszty wg rodzaju:        
   - amortyzacja 120 500 57 000 55 976 98
   - zużycie materiałów i paliwa 131 500 150 000 141 510 94
   - energia 197 000 180 000 173 530 96
   - usługi materialne 253 800 439 000 428 347 98
     z tego:        
              remonty 30 000 24 000 22 500 94
              transport            25 800 27 000 25 633 95
              poligrafia  0 24 000 23 994 100
             opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 20 000 14 000 13 123 94
             pozostałe usługi materialne 178 000 350 000 343 097 98
   - wynagrodzenia 543 200 627 500 627 209 100
     z tego:        
             osobowe 471 000 587 500 587 420 100
             honoraria własnych pracowników        
             honoraria doangażowanych        
             wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 72 200 40 000 39 789 99
   - ZUS, Fundusz Pracy 88 000 105 000 103 434 99
   - podróże służbowe i koszty zakwaterowania 25 000 25 000 10 785 43
   - usługi niematerialne 240 000 105 150 101 893 97
     z tego:        
             czynsze 110 000 15 500 15 428 100
             tantiemy        
             usługi artystyczne   4 000 4 000 100
             plakatowanie i reklama   5 650 5 624 100
             pozostałe usługi niematerialne 130 000 80 000 76 841 96
   - podatki i  opłaty  25 000 29 500 29 020 98
     z tego:        
            podatek od nieruchomości 12 000 21 000 20 801 99
            podatek od śr. transportowych 1 000 0    
            ubezpieczenia majątkowe 7 000 5 000 4 955 99
            podatek VAT        
            PFRON        
            pozostałe 5 000 3 500 3 264 93
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 000 13 416 13 416 100
   - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych        
   - inne koszty rodzajowe   48 000 46 237 96
           
2. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne   13 000 12 830 99
           
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych         
  z tego:        
   - zyski nadzwyczajne        
   - straty nadzwyczajne        
IV.  W y n i k   f i n a n s o w y  b r u t t o
(poz. I - poz.II +/-poz. III)
0 194 434 242 658 125
         
           
V. Podatek dochodowy od osób prawnych        
           
VI.  W y n i k   f i n a n s o w y  n e t t o 
(poz. IV - poz.V)
0 194 434 242 658 125
         
           
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0      
           
VIII. Dane uzupełniające (stan na 31 grudnia )        
  Aktywa        
   - zapasy     42 183  
   - należności i roszczenia 16 137   147 109  
   - środki pieniężne 122 492   170 679  
   - aktywa trwałe 2 489 053   3 127 397  
  Zobowiązania 30 862   95 203  
   - kredyty i pożyczki        
   - inne        
   - w tym wymagalne        
           

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/05, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:03:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:03:57 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 09:54:55 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 09:48:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:16:02 nowa pozycja