Budżet

_Budżet Muzeum 2015 r.


 

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK 
Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki
Dział 921   Rozdział 92118      
         
Lp. Wyszczególnienie PLAN FINANSOWY na rok 2015 zmiana planu finansowego 03.04.2015 dynamika 4:5
1 2 3 4 5
0. Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)    
  środki pieniężne:      
       należności, w tym:      
               wymagalne      
       zobowiązania, w tym:      
               wymagalne      
I. Przychody ogółem 2 288 000 2 376 783 104
 1. Przychody własne 233 000 289 000 124
  przychody z prowadzonej działalności 189 000 189 000 100
  sprzedaż składników majątku ruchomego      
  najem i dzierżawa składników majątkowych 44 000 95 000 216
  pozostałe przychody własne   5 000  
 2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą 2 055 000 2 087 683 102
  środki własne Miasta - dotacja podmiotowa 2 055 000 2 087 683 102
  środki własne Miasta - dotacja celowa      
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy międzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
 3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą 0 0  
  środki własne Województwa      
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy międzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
 4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0 0  
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy miedzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
 5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych      
 6. Przychody finansowe   100  
 7. Inne źródła      
II. Koszty ogółem 3 001 158 3 089 941 103
 1. Koszty wg rodzaju 2 949 758 2 988 341 101
  amortyzacja 713 158 713 158 100
  zużycie materiałów i energii 210 000 171 597 82
  usługi obce 277 449 282 449 102
  remonty 42 000 42 000 100
  transport 5 000 10 000 200
  poligrafia, plakatowanie i reklama 10 000 10 000 100
  opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 15 000 15 000 100
  czynsze 800 800 100
  usługi artystyczne 5 000 5 000 100
  pozostałe usługi 199 649 199 649 100
  podatki i opłaty 93 500 93 500 100
  podatek od nieruchomości 78 000 78 000 100
  podatek od śr. transportowych      
  ubezpieczenia majątkowe 15 000 15 000 100
  podatek VAT      
  PFRON      
  tantiemy      
  pozostałe 500 500 100
  wynagrodzenia 1 382 651 1 444 729 104
  osobowe 1 232 651 1 294 729 105
  honoraria własnych pracowników      
  honoraria doangażowanych      
  wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 150 000 150 000 100
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 248 000 257 908 104
  składki naliczane od wynagrodzeń 220 000 225 408 102
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 500 27 500 100
  pozostałe 500 5000 1000
  inne koszty rodzajowe 20 000 20 000 100
  podróże służbowe 10 000 10 000 100
  pozostałe 10000 10000 100
  wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 000 5 000 100
 2. Pozostałe koszty operacyjne 26 400 26 400 100
 3. Koszty finansowe 25 000 75 200 301
  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      
  pozostałe koszty finansowe 25 000 75 200 301
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0  
  zyski nadzwyczajne      
  straty nadzwyczajne      
IV. Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)
-713 158 -713 158 100
         
V. Podatek dochodowy od osób prawnych      
         
VI. Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)
-713 158 -713 158 100
         
VII. Środki na działalność inwestycyjną 0 0  
 1. Dotacja z budżetu Miasta 0 0  
  środki własne Miasta      
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy międzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
 2. Dotacja z budżetu Województwa 0 0  
  środki własne Województwa      
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy międzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
 3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0 0  
  środki finansowe Ministra Kultury      
  środki z funduszy międzynarodowych      
  VAT podlegający zwrotowi (-)      
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 100 000 100 000 100
  *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji 100 000 100 000 100
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)  
  środki pieniężne:      
       należności, w tym:      
               wymagalne      
       zobowiązania, w tym:      
               wymagalne      

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/04/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:04:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:04:19 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:43:03 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:42:17 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:39:01 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:25:05 nowa pozycja