Budżet

_Budżet Muzeum 2008 r.


Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2008 r.

 

   

Wartość
( w zł )

Lp.

Wyszczególnienie

 

 

 

 

1

2

3

     
I.  Przychody ogółem 1 696 500
   - przychody własne  
     z tego:  
     wpływy z prowadzonej działalności (usługi)   
     sprzedaż składników majątku ruchomego  
     najem i dzierżawa składników majątkowych 36 500
     przychody finansowe i pozostałe przychody własne  
   - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność 810 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji 850 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane
    bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie
   zawartych umów)
 
   - środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. I
    prawn.)
 
   - inne źródła  
     
II.  Koszty ogółem   743 800
  z tego:  
1. Koszty wg rodzaju:  
   - amortyzacja 35 000
   - zużycie materiałów i paliwa 41 000
   - energia 50 000
   - usługi materialne 133 500
     z tego:  
              remonty 27 500
              transport            45 000
              poligrafia  12 000
             opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 10 000
             pozostałe usługi materialne 39 000
   - wynagrodzenia 285 000
     z tego:  
             osobowe 243 500
             honoraria własnych pracowników  
             honoraria doangażowanych 1 000
             wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 40 500
   - ZUS, Fundusz Pracy 48 000
   - podróże służbowe i koszty zakwaterowania 10 000
   - usługi niematerialne 110 000
     z tego:  
             czynsze  
             tantiemy  
             usługi artystyczne  
             plakatowanie i reklama  
             pozostałe usługi niematerialne 110 000
   - podatki i opłaty  26 300
     z tego:  
            podatek od nieruchomości 15 000
            podatek od śr. transportowych 800
            ubezpieczenia majątkowe 7 000
            podatek VAT  
            PFRON  
            pozostałe 3 500
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 000
   - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
   - inne koszty rodzajowe  
     
2. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne  
     
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   
  z tego:  
   - zyski nadzwyczajne  
   - straty nadzwyczajne  
IV.  W y n i k   f i n a n s o w y b r u t t o
(poz. I - poz.II +/-poz. III)
 
  952 700
     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych  
     
VI.  W y n i k   f i n a n s o w y n e t t o 
(poz. IV - poz.V)
 
  952 700
     
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 952 700,0
     

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:02:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:02:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:20:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:55:50 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:55:03 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:53:25 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:52:29 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 09:48:22 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 09:17:24 nowa pozycja