Budżet

_Budżet Muzeum 2007 r.


Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2007 r.

 

   

Wartości
( w zł )

Lp.

Wyszczególnienie

 

 

 

 

1

2

3

     
I.  Przychody ogółem 986 500
   - przychody własne 36 500
     z tego:  
     wpływy z prowadzonej działalności (usługi)   
     sprzedaż składników majątku ruchomego  
     najem i dzierżawa składników majątkowych 36 500
     przychody finansowe i pozostałe przychody własne  
   - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność 600 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji 350 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane
    bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie
   zawartych umów)
 
   - środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. i
    prawn.)
 
   - inne źródła  
     
II.  Koszty ogółem   587 066
  z tego:  
1. Koszty wg rodzaju:  
   - amortyzacja 30 000
   - zużycie materiałów i paliwa 34 000
   - energia 68 000
   - usługi materialne 78 400
     z tego:  
              remonty 20 000
              transport            2 000
              poligrafia  2 000
             opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 9 000
             pozostałe usługi materialne 45 400
   - wynagrodzenia 210 000
     z tego:  
             osobowe 180 000
             honoraria własnych pracowników  
             honoraria doangażowanych  
             wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 30 000
   - ZUS, Fundusz Pracy 36 000
   - podróże służbowe i koszty zakwaterowania 12 000
   - usługi niematerialne 100 000
     z tego:  
             czynsze  
             tantiemy  
             usługi artystyczne  
             plakatowanie i reklama  
             pozostałe usługi niematerialne 100 000
   - podatki i opłaty  14 666
     z tego:  
            podatek od nieruchomości 9 066
            podatek od śr. transportowych  
            ubezpieczenia majątkowe 1 600
            podatek VAT  
            PFRON  
            pozostałe 4 000
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 000
   - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
   - inne koszty rodzajowe  
     
2. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne  
     
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   
  z tego:  
   - zyski nadzwyczajne  
   - straty nadzwyczajne  
IV.  W y n i k   f i n a n s o w y b r u t t o
(poz. I - poz.II +/-poz. III)
 
 

399 434

     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych  
     
VI.  W y n i k   f i n a n s o w y n e t t o 
(poz. IV - poz.V)
 
   
     
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych  
     
     

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:32:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:32:39 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:02:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 10:15:59 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 09:16:30 nowa pozycja