Budżet

_Budżet Muzeum 2014 r.


 

Plan finansowy za  2014 r.                           

Instytucja kultury: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki

   

Dział 921   Rozdział 92118

   
             

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień 01.01.2014 r.

Plan po zmianach na dzień  23.12.2014 r.

Wykonanie planu za 2014 r.

Dynamika (5:3)

Dynamika (5:4)

1

2

3

4

5

6

7

0

Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)

 

środki pieniężne:

 

 

 

 

 

 

     należności, w tym:

 

 

 

 

 

 

             wymagalne

 

 

 

 

 

 

     zobowiązania, w tym:

 

 

 

 

 

 

             wymagalne

 

 

 

 

 

I.

Przychody ogółem

2 303 000

2 631 423

2 631 422

114,26%

100,00%

 1.

Przychody własne

248 000

556 055

556 054

224,22%

100,00%

 

przychody z prowadzonej działalności

160 000

216 490

216 490

135,31%

100,00%

 

sprzedaż składników majątku ruchomego

 

 

 

 

 

 

najem i dzierżawa składników majątkowych

88 000

208 445

208 444

236,87%

100,00%

 

pozostałe przychody własne

 

131 120

131 120

 

100,00%

 2.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą

2 055 000

2 074 427

2 074 427

100,95%

100,00%

 

środki własne Miasta - dotacja podmiotowa

2 055 000

2 074 427

2 074 427

100,95%

100,00%

 

środki własne Miasta - dotacja celowa

 

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

 3.

Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą

0

0

0

 

 

 

środki własne Województwa

 

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

 4.

Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję

0

0

0

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy miedzynarodowych

 

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

 5.

Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych

 

 

 

 

 

 6.

Przychody finansowe

 

941

941

 

100,00%

 7.

Inne źródła

 

 

 

 

 

II.

Koszty ogółem

2 756 230

2 774 989

2 774 985

100,68%

100,00%

 1.

Koszty wg rodzaju

2 711 230

2 741 718

2 741 714

101,12%

100,00%

 

amortyzacja

455 000

473 032

473 032

103,96%

100,00%

 

zużycie materiałów i energii

300 000

237 580

237 582

79,19%

100,00%

 

usługi obce

267 000

348 379

348 379

130,48%

100,00%

 

remonty

30 000

95 409

95 409

318,03%

100,00%

 

transport

5 000

10 380

10 380

207,60%

100,00%

 

poligrafia, plakatowanie i reklama

10 000

7 507

7 507

75,07%

100,00%

 

opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

15 000

17 162

17 162

114,41%

100,00%

 

czynsze

1 000

744

744

74,40%

100,00%

 

usługi artystyczne

5 000

900

900

18,00%

100,00%

 

pozostałe usługi

201 000

216 277

216 277

107,60%

100,00%

 

podatki i opłaty

89 500

88 757

88 757

99,17%

100,00%

 

podatek od nieruchomości

75 000

74 869

74 869

99,83%

100,00%

 

podatek od śr. transportowych

 

 

 

 

 

 

ubezpieczenia majątkowe

14 000

12 523

12 523

89,45%

100,00%

 

podatek VAT

 

 

 

 

 

 

PFRON

 

 

 

 

 

 

tantiemy

 

 

 

 

 

 

pozostałe

500

1 365

1 365

273,00%

100,00%

 

wynagrodzenia

1 287 530

1 273 333

1 273 333

98,90%

100,00%

 

osobowe

1 137 530

1 111 807

1 111 807

97,74%

100,00%

 

honoraria własnych pracowników

 

 

 

 

 

 

honoraria doangażowanych

 

 

 

 

 

 

wynagrodzenia bezosobowe, prowizje

150 000

161 526

161 526

107,68%

100,00%

 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

287 200

274 726

274 720

95,65%

100,00%

 

składki naliczane od wynagrodzeń

260 000

233 600

233 594

89,84%

100,00%

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

26 700

25 401

25 401

95,13%

100,00%

 

pozostałe

500

15 725

15 725

3145,00%

100,00%

 

inne koszty rodzajowe

20 000

38 353

38 353

191,77%

100,00%

 

podróże służbowe

10 000

18 515

18 515

185,15%

100,00%

 

pozostałe

10 000

19 838

19 838

198,38%

100,00%

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

5 000

7 558

7 558

151,16%

100,00%

 2.

Pozostałe koszty operacyjne

25 000

27 165

27 165

108,66%

100,00%

 3.

Koszty finansowe

20 000

6 106

6 106

30,53%

100,00%

 

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

20 000

 

 

0,00%

 

 

pozostałe koszty finansowe

 

6 106

6 106

 

 

III.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

 

 

 

zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

 

 

straty nadzwyczajne

 

 

 

 

 

IV.

Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)

-453 230

-143 566

-143 563

31,68%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

V.

Podatek dochodowy od osób prawnych

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)

-453 230

-143 566

-143 563

31,68%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

VII.

Środki na działalność inwestycyjną

52 971

104 877

104 877

197,99%

100,00%

 1.

Dotacja z budżetu Miasta

9 000

104 877

104 877

1165,30%

100,00%

 

środki własne Miasta

9 000

123 000

123 000

1366,67%

100,00%

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

-18 123

-18 123

 

 

 2.

Dotacja z budżetu Województwa

0

0

0

 

 

 

środki własne Województwa

 

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

 3.

Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję

43 971

0

0

0,00%

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

43 971

 

 

0,00%

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 

VIII.

Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

100 000

584 161

584 161

584,16%

100,00%

 

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

100 000

584 161

584 161

584,16%

100,00%

IX.

Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)

 

 

 

 

 

 

środki pieniężne:

 

 

92 239

 

 

 

     należności, w tym:

 

 

10 759

 

 

 

             wymagalne

 

 

10697

 

 

 

     zobowiązania, w tym:

 

 

99360

 

 

 

             wymagalne

 

 

0

 

 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/04/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:04:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:04:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:22:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:24:20 nowa pozycja