Budżet

_Budżet Muzeum 2016 r.


PLAN FINANSOWY NA ROK 2016
Instytucja kultury  
Dział 921   Rozdział  
     
Lp. Wyszczególnienie PLAN FINANSOWY NA 2016 R.
0. Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)
  środki pieniężne:  
       należności, w tym:  
               wymagalne  
       zobowiązania, w tym:  
               wymagalne  
I. Przychody ogółem 3 123 906,00
 1. Przychody własne 392 111,00
  przychody z prowadzonej działalności 268 456,00
  sprzedaż składników majątku ruchomego  
  najem i dzierżawa składników majątkowych 108 147,00
  pozostałe przychody własne 15 508,00
 2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą 2 188 362,00
  środki własne Miasta - dotacja podmiotowa 2 188 362,00
  środki własne Miasta - dotacja celowa  
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy międzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
 3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą 0,00
  środki własne Województwa  
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy międzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
 4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0,00
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy miedzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
 5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych  
 6. Przychody finansowe 2 119,00
 7. Inne źródła 541 314,00
II. Koszty ogółem 3 030 758,00
 1. Koszty wg rodzaju 3 005 009,00
  amortyzacja 576 174,00
  zużycie materiałów i energii 258 820,00
  usługi obce 339 668,00
  remonty 66 009,00
  transport 14 296,00
  poligrafia, plakatowanie i reklama 5 738,00
  opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 11 471,00
  czynsze 456,00
  usługi artystyczne 0,00
  pozostałe usługi 241 698,00
  podatki i opłaty 92 925,00
  podatek od nieruchomości 75 660,00
  podatek od śr. transportowych  
  ubezpieczenia majątkowe 15 845,00
  podatek VAT  
  PFRON  
  tantiemy  
  pozostałe 1 420,00
  wynagrodzenia 1 400 945,00
  osobowe 1 185 486,00
  honoraria własnych pracowników  
  honoraria doangażowanych  
  wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 215 459,00
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 285 580,00
  składki naliczane od wynagrodzeń 249 403,00
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 855,00
  pozostałe 11 322,00
  inne koszty rodzajowe 37 125,00
  podróże służbowe 21 460,00
  pozostałe 15 665,00
  wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 772,00
 2. Pozostałe koszty operacyjne 25 379,00
 3. Koszty finansowe 370,00
  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  
  pozostałe koszty finansowe 370,00
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00
  zyski nadzwyczajne  
  straty nadzwyczajne  
IV. Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)
93 148,00
     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych  
     
VI. Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)
93 148,00
     
VII. Środki na działalność inwestycyjną 50 000,00
 1. Dotacja z budżetu Miasta 50 000,00
  środki własne Miasta 50 000,00
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy międzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
 2. Dotacja z budżetu Województwa 0,00
  środki własne Województwa  
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy międzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
 3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0,00
  środki finansowe Ministra Kultury  
  środki z funduszy międzynarodowych  
  VAT podlegający zwrotowi (-)  
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 81 497,00
  *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji 81 497,00
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)
  środki pieniężne: 129 829,00
       należności, w tym: 4 732,00
               wymagalne 4 732,00
       zobowiązania, w tym: 127 261,00
               wymagalne 3 229,00

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/08/02, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:05:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:05:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/02 11:18:18 nowa pozycja