Budżet

_Budżet Muzeum 2012 r.


 

         Plan finasowy na 2012 r.                                

           

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień 01.01.2012 r.

Plan po zmianach na dzień  31.12.2012 r.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r.

Dynamika (5:4)

1

2

3

4

5

6

I.

Przychody ogółem

2 388 000

2 349 504

2 355 331

100,25%

 1.

Przychody własne

288 000

255 004

260 739

102,25%

 

przychody z prowadzonej działalności

220 000

165 000

166 734

101,05%

 

sprzedaż składników majątku ruchomego

 

 

 

 

 

najem i dzierżawa składników majątkowych

68 000

82 752

82 752

100,00%

 

pozostałe przychody własne

 

7 252

11 253

155,17%

 2.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą

2 100 000

2 079 900

2 079 900

100,00%

 

środki własne Miasta - dotacja podmiotowa

2 100 000

2 079 900

2 079 900

100,00%

 

środki własne Miasta - dotacja celowa

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 3.

Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą

0

0

0

 

 

środki własne Województwa

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 4.

Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję

0

0

0

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

środki z funduszy miedzynarodowych

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 5.

Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych

 

 

 

 

 6.

Przychody finansowe

 

14 600

14 692

100,63%

 7.

Inne źródła

 

 

 

 

II.

Koszty ogółem

2 388 000

2 772 218

2 774 116

100,07%

 1.

Koszty wg rodzaju

2 308 000

2 749 251

2 751 955

100,10%

 

amortyzacja

80 000

572 000

574 133

100,37%

 

zużycie materiałów i energii

330 000

270 000

268 934

99,61%

 

usługi obce

423 000

446 400

445 659

99,83%

 

remonty

21 000

134 500

134 798

100,22%

 

transport

20 000

17 500

17 453

99,73%

 

poligrafia, plakatowanie i reklama

20 000

14 600

14 596

99,97%

 

opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

20 000

21 000

21 099

100,47%

 

czynsze

138 000

21 600

21 540

99,72%

 

usługi artystyczne

25 000

3 200

3 200

100,00%

 

pozostałe usługi

179 000

234 000

232 973

99,56%

 

podatki i opłaty

22 500

49 353

49 333

99,96%

 

podatek od nieruchomości

11 000

31 072

31 072

100,00%

 

podatek od śr. transportowych

 

 

 

 

 

ubezpieczenia majątkowe

9 000

15 481

15 481

100,00%

 

podatek VAT

 

 

 

 

 

PFRON

 

 

 

 

 

tantiemy

 

 

 

 

 

pozostałe

2 500

2 800

2 780

99,29%

 

wynagrodzenia

1 100 000

1 129 240

1 127 784

99,87%

 

osobowe

996 000

977 400

977 435

100,00%

 

honoraria własnych pracowników

 

 

 

 

 

honoraria doangażowanych

 

 

 

 

 

wynagrodzenia bezosobowe, prowizje

104 000

151 840

150 349

99,02%

 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

277 500

226 708

231 019

101,90%

 

składki naliczane od wynagrodzeń

250 000

201 200

205 511

102,14%

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

27 500

25 508

25 508

100,00%

 

pozostałe

 

 

 

 

 

inne koszty rodzajowe

55 000

50 250

50 126

99,75%

 

podróże służbowe

15 000

23 250

22 853

98,29%

 

pozostałe

40 000

27 000

27 273

101,01%

 

wartość sprzedanych towarów i materiałów

20 000

5 300

4 967

93,72%

 2.

Pozostałe koszty operacyjne

60 000

22 700

21 894

96,45%

 3.

Koszty finansowe

20 000

267

267

100,00%

 

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

20 000

 

 

 

 

pozostałe koszty finansowe

 

267

267

100,00%

III.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0

0

0

 

 

zyski nadzwyczajne

 

 

 

 

 

straty nadzwyczajne

 

 

 

 

IV.

Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)

0

-422 714

-418 785

99,07%

 

 

 

 

 

 

V.

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)

0

-422 714

-418 785

99,07%

 

 

 

 

 

 

VII.

Środki na działalność inwestycyjną

467 886

112 156

112 156

100,00%

 1.

Dotacja z budżetu Miasta

84 000

48 780

48 780

100,00%

 

środki własne Miasta

84 000

60 000

60 000

100,00%

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

-11 220

-11 220

100,00%

 2.

Dotacja z budżetu Województwa

0

0

0

 

 

środki własne Województwa

 

 

 

 

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

 

 

 

 

środki z funduszy międzynarodowych

 

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

 

 

 

 3.

Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję

383 886

63 376

63 376

100,00%

 

środki finansowe Ministra Kultury

 

77 952

77 952

100,00%

 

środki z funduszy międzynarodowych

383 886

 

 

 

 

VAT podlegający zwrotowi (-)

 

-14 576

-14 576

100,00%

VIII.

Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

560 274

430 567

478 190

111,06%

 

*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji

560 274

430 567

478 190

111,06%

IX.

Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)

 

 

 

 

 

środki pieniężne:

 

112 000

106 177

94,80%

 

     należności, w tym:

 

7 859

108 831

1384,79%

 

             wymagalne

 

 

7859

 


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/05, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:05:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:05:31 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 11:00:33 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:22:35 nowa pozycja