Budżet

_Budżet Muzeum 2017 r.


PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
Instytucja kultury  
Dział 921   Rozdział   
     
Lp. Wyszczególnienie PLAN FINANSOWY NA 2017 R.
0. Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)  
  środki pieniężne: 129 829   
       należności, w tym:                  4 732   
               wymagalne                  4 416   
       zobowiązania, w tym: 127261
               wymagalne 3229
I. Przychody ogółem            3 186 187   
 1. Przychody własne              407 028   
  przychody z prowadzonej działalności              275 766   
  sprzedaż składników majątku ruchomego                       -     
  najem i dzierżawa składników majątkowych              129 328   
  pozostałe przychody własne                  1 934   
 2. Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą            2 371 941   
  środki własne Miasta - dotacja podmiotowa            2 371 941   
  środki własne Miasta - dotacja celowa                       -     
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy międzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
 3. Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą                       -     
  środki własne Województwa                       -     
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy międzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
 4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję                       -     
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy miedzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
 5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych                       -     
 6. Przychody finansowe                     134   
 7. Inne źródła              407 084   
II. Koszty ogółem            3 491 433   
 1. Koszty wg rodzaju            3 471 783   
  amortyzacja              549 316   
  zużycie materiałów i energii              243 336   
  usługi obce              663 291   
  remonty              125 910   
  transport                11 913   
  poligrafia, plakatowanie i reklama                15 243   
  opłaty pocztowe i telekomunikacyjne                11 995   
  czynsze                15 355   
  usługi artystyczne                  1 172   
  pozostałe usługi              481 703   
  podatki i opłaty                97 696   
  podatek od nieruchomości                79 066   
  podatek od śr. transportowych                       -     
  ubezpieczenia majątkowe                15 610   
  podatek VAT                       -     
  PFRON                       -     
  tantiemy                       -     
  pozostałe                  3 020   
  wynagrodzenia            1 533 763   
  osobowe            1 268 307   
  honoraria własnych pracowników                       -     
  honoraria doangażowanych                       -     
  wynagrodzenia bezosobowe, prowizje              265 456   
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              307 260   
  składki naliczane od wynagrodzeń              269 260   
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                26 844   
  pozostałe                11 156   
  inne koszty rodzajowe                58 888   
  podróże służbowe                40 040   
  pozostałe                18 848   
  wartość sprzedanych towarów i materiałów                18 233   
 2. Pozostałe koszty operacyjne                19 625   
 3. Koszty finansowe                      25   
  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                       -     
  pozostałe koszty finansowe                      25   
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                       -     
  zyski nadzwyczajne                       -     
  straty nadzwyczajne                       -     
IV. Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)
-            305 246   
                          -     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych                       -     
                          -     
VI. Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)
-            305 246   
      
VII. Środki na działalność inwestycyjną              100 000   
 1. Dotacja z budżetu Miasta              100 000   
  środki własne Miasta              100 000   
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy międzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
 2. Dotacja z budżetu Województwa                       -     
  środki własne Województwa                       -     
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy międzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
 3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję                       -     
  środki finansowe Ministra Kultury                       -     
  środki z funduszy międzynarodowych                       -     
  VAT podlegający zwrotowi (-)                       -     
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych              150 282   
  *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji              150 282   
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)                       -     
  środki pieniężne:  
       należności, w tym:  
               wymagalne  
       zobowiązania, w tym:  
               wymagalne  

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2018/08/02, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:05:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:05:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/02 11:33:50 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/02 11:32:46 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2018/08/02 11:30:54 nowa pozycja