Budżet

_Budżet Muzeum 2006 r.


Budżet Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na 2006 r.

 

   

Wartości
( w zł )

Lp.

Wyszczególnienie

 

 

 

 

1

2

3

     
I.  Przychody ogółem 438 800
   - przychody własne 14 000
     z tego:  
     wpływy z prowadzonej działalności (usługi)   
     sprzedaż składników majątku ruchomego  
     najem i dzierżawa składników majątkowych 14 000
     przychody finansowe i pozostałe przychody własne  
   - dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność 402 800
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji 22 000
     w tym: środki finansowe Ministra Kultury  
   - środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane
    bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie
   zawartych umów)
 
   - środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizyczn. i
    prawn.)
 
   - inne źródła  
     
II.  Koszty ogółem   376 800
  z tego:  
1. Koszty wg rodzaju:  
   - amortyzacja 3 000
   - zużycie materiałów i paliwa 40 800
   - energia 25 000
   - usługi materialne 55 500
     z tego:  
              remonty 32 000
              transport            500
              poligrafia  1 000
             opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 5 000
             pozostałe usługi materialne 17 000
   - wynagrodzenia 150 000
     z tego:  
             osobowe 126 000
             honoraria własnych pracowników  
             honoraria doangażowanych  
             wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 24 000
   - ZUS, Fundusz Pracy 22 000
   - podróże służbowe i koszty zakwaterowania 3 000
   - usługi niematerialne 70 000
     z tego:  
             czynsze  
             tantiemy  
             usługi artystyczne  
             plakatowanie i reklama  
             pozostałe usługi niematerialne 70 000
   - podatki i opłaty  6 000
     z tego:  
            podatek od nieruchomości  
            podatek od śr. transportowych  
            ubezpieczenia majątkowe  
            podatek VAT  
            PFRON  
            pozostałe 6 000
   - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 500
   - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  
   - inne koszty rodzajowe  
     
2. Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne  
     
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych   
  z tego:  
   - zyski nadzwyczajne  
   - straty nadzwyczajne  
IV.  W y n i k   f i n a n s o w y b r u t t o
(poz. I - poz.II +/-poz. III)
 
 

62 000

     
V. Podatek dochodowy od osób prawnych  
     
VI.  W y n i k   f i n a n s o w y n e t t o 
(poz. IV - poz.V)
 
 

62 000

     
VII. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych

62 000

     
     

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2009/07/21, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:00:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:00:58 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:27:16 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/23 11:09:21 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2009/07/21 09:15:07 nowa pozycja