Budżet

_Budżet Muzeum 2011 r.


 

PLAN FINANSOWY ZA 2011ROK
 
Lp. Wyszczególnienie Plan na
1.01. 2011 r.
Plan po zmianach 2011 r. Wykonanie za 2011 r. Dyn. % (5:4)
           
1 2 3 4 5 6
           
I.  Przychody  ogółem 2 304 000 2 432 376 2 431 422 100,0
1.  Przychody  własne: 204 000 304 323 303 370 99,7
        przychody z prowadzonej działalności 150 000 171 000 170 056 99,4
        sprzedaż składników majątku ruchomego        
        najem i dzierżawa składników majątkowych 54 000 133 080 133 072 100,0
        pozostałe przychody własne   243 242 99,6
2.  Dotacja  z budżetu Miasta na działalność bieżącą: 2 100 000 2 120 000 2 120 000 100,0
        środki własne Miasta 2 100 000 2 120 000 2 120 000 100,0
        środki finansowe Ministra Kultury         
        środki z funduszy międzynarodowych        
        VAT podjegający zwrotowi (-)         -  
3. Dotacja  z budżetu Województwa na działalność bieżącą: 0 0 0  
        środki własne Województwa        
        środki finansowe Ministra Kultury         
        środki z funduszy międzynarodowych        
        VAT podjegający zwrotowi (-)        
4. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: 0 0 0  
        środki finansowe Ministra Kultury        
        środki z funduszy międzynarodowych        
        VAT podjegający zwrotowi (-)         -  
5. Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych  i  prawnych        
6. Przychody finansowe   8 053 8 052 100,0
7. Inne źródła        
         
II.  Koszty  ogółem   2 304 000 2 474 391 2 470 367 99,8
           
1. Koszty wg rodzaju: 2 279 000 2 445 292 2 441 280 99,8
 - amortyzacja 95 000 359 000 358 380 99,8
 - zużycie materiałów i energii 372 132 260 000 259 339 99,7
 - usługi obce: 500 868 508 325 506 234 99,6
          remonty 37 568 56 000 55 897 99,8
          transport            20 000 10 000 9 963 99,6
          poligrafia, plakatowanie i reklama 20 000 23 500 23 481 99,9
          opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 20 000 16 400 16 339 99,6
          czynsze 182 700 34 000 33 933 99,8
          usługi artystyczne 10 000 38 425 38 425 100,0
          pozostałe usługi  210 600 330 000 328 196 99,5
 - podatki i opłaty: 26 000 30 405 30 392 100,0
          podatek od nieruchomości 12 000 17 805 17 805 100,0
          podatek od śr. transportowych        
          ubezpieczenia majątkowe 9 000 4 200 4 152 98,9
          podatek VAT        
          PFRON        
          tantiemy        
          pozostałe 5 000 8 400 8 435 100,4
 - wynagrodzenia: 1 035 000 1 003 000 1 007 493 100,4
           osobowe 995 000 910 000 914 668 100,5
           honoraria własnych pracowników        
           honoraria doangażowanych        
           wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 40 000 93 000 92 825 99,8
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 210 000 223 662 218 630 97,8
           składki naliczane od wynagrodzeń 185 000 169 000 163 676 96,8
           Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 000 25 161 25 160 100,0
           pozostałe   29 501 29 794 101,0
 - inne koszty rodzajowe: 25 000 54 000 53 942 99,9
           podróże służbowe 12 000 15 600 15 505 99,4
           pozostałe 13 000 38 400 38 437 100,1
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 000 6 900 6 870 99,6
         
2.  Pozostałe koszty operacyjne 25 000 28 150 28 138 100,0
         
3. Koszty finansowe: 0 949 949 100,0
          płatności odsetkowe  wynikające z zaciągniętych zobowiązań   48 48 100,0
          pozostałe koszty finansowe   901 901 100,0
         
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  0 0 0   -  
           
   - zyski nadzwyczajne         -  
   - straty nadzwyczajne         -  
           
IV.  W y n i k  brutto
(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)
       
0 -42 015 -38 945   -  
           
V. Podatek dochodowy od osób prawnych        
           
VI.  W y n i k   n e t t o 
(poz. IV- poz. V.)
       
0 -42 015 -38 945   -  
           
VII. Środki  na działalność inwestycyjną 169 997 169 997 0 0,0
 - dotacja  z budżetu Miasta: 36 000 36 000 0 0,0
        - środki własne Miasta 36 000 36 000   0,0
        - środki finansowe Ministra Kultury         
        - środki z funduszy międzynarodowych        
        - VAT podjegający zwrotowi (-)        - 
 - dotacja z budżetu Województwa: 133 997 133 997 0 0,0
        -  środki własne Województwa        
        - środki finansowe Ministra Kultury         
        - środki z funduszy międzynarodowych 168 423 168 423   0,0
        - VAT podjegający zwrotowi (-) -34 426 -34 426    - 
 - środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję: 0 0 0  
       - środki finansowe Ministra Kultury        
       - środki z funduszy międzynarodowych        
        - VAT podjegający zwrotowi (-)         -  
         
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 238 849 238 849   0,0
* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT
   obliczonej według wskaźnika proporcji
       
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)        
 - środki pieniężne    101 000 103 730  
 - należności, w tym:   5 586 282 859  
           wymagalne        
 - zobowiązania, w tym:   96 300 96 374  
           wymagalne        

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/03/05, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/10/12 10:06:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/10/12 10:06:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:44:14 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 10:24:10 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/10/08 08:17:03 nowa pozycja