Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługi tłumaczeniowe INTERREG VA


Szczecin, 02.07.2020 r.

                                                                                 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowana przez:

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin, NIP: 851 - 29 - 50 - 306, REGON: 320140615,

działające w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. reprezentowane przez: Stanisława Horoszko - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym.

 

Opis przedmiotu zamówienia:             

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zaprasza do złożenia oferty na kompleksową obsługę zamawiającego w usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski na potrzeby realizacji projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

W ramach tłumaczenia pisemnego przewiduje się tłumaczenie:

- publikacji popularnonaukowej pn. ”Historia techniki na Pomorzu” w formie książkowej poświęconej historii techniki na Pomorzu z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w zależności od języka autora danego rozdziału publikacji, szacowana ilość stron ok. 220. Publikacja będzie składała się z rozdziałów poświęconych różnym zagadnieniom m.in. aparatom Lilienthala, motocyklom Junak i samochodom Stoewer, rakietom z Peenemünde, przemyśle stoczniowym, zakładom Quistorpa, ceramice Stettiner Waren itp., które zostaną opracowane przez kilku autorów - publicystów i historyków pochodzących z Polski i Niemiec, specjalizujących się w danej tematyce;

- programu edukacji składającego się z 6 tematów (scenariuszy) zajęć w tym kart pracy (pomocy naukowych opracowanych przez grupę ekspertów poświęconych historii dziedzictwa techniki na Pomorzu, bezpieczeństwu w ruchu lądowym) z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w zależności od języka autora danego zagadnienia/modułu. Szacowana ilość stron ok. 10.

W ramach tłumaczenia ustnego przewiduje się tłumaczenie:

- spotkań grupy ekspertów (tłumaczenia konsekutywne) 4 spotkania po max. 8h. Spotkania będą poświęcone opracowaniu programu edukacji poświeconego historii dziedzictwa techniki na Pomorzu, bezpieczeństwu w ruchu lądowym i lataniu. Stawka za godzinę tłumacza musi być zgodna z Podręcznikiem dla Wnioskodawców i Beneficjentów obowiązującym w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska;

- jednego szkolenia dla nauczycieli niemieckich i edukatorów w Anklam (tłumaczenie konsekutywne) wraz ze sprzętem, max. 6h. Dojazd na miejsce szkolenia zapewnia Zamawiający. Szkolenie poświecone będzie opracowanemu przez grupę ekspertów programowi edukacji i wdrażaniu go w realizowane zajęcia dydaktyczne poświecone historii techniki na Pomorzu.

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w związku z realizacja projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”. W ramach projektu Gmina Miasto Szczecin pełni rolę Partnera projektu, a Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jako miejska instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin  jest realizatorem projektu w zakresie współpracy polsko-niemieckiej z Partnerem Wiodącym – Hanzatyckim Miastem Anklam.

Informacja o ofertach częściowych/wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie od dnia podpisania do dnia 30.06.2021 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony po wyborze oferenta/ oferentów (wyłonieniu grupy ekspertów i autorów publikacji popularnonaukowej).

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym lub Gminą Miasto Szczecin.

Przez powyższe powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu w/ podmiotów, lub osobami wykonującymi w imieniu tych podmiotów czynności, związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,
  3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Kalkulacja ceny oferty

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest skalkulować jej cenę uwzględniając wszystkie warunki co do realizacji zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym z wyszczególnieniem stawki podatku VAT. Kalkulacje należy sporządzić z wyodrębnieniem ceny jednostkowej za tłumaczenie pisemne i ustne.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu zamówienia.

Cena oferty brutto jest cena ostateczną (wynagrodzenie ryczałtowe), obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu zamówienia.

Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Kryteria oceny oferty:

 Kryterium: Cena ofertowa – waga kryterium 100%

 Zamawiający oceni zgodność oferty z zapisami zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższa ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że cena ta nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty należy składać w terminie do dnia13.07.2020 do godz. 10.00 poczta elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres:biuro@muzeumtechniki.eulub osobiście w siedzibie Muzeum.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby do kontaktu:

Andrzej Wojciech Feliński      tel. 91 4599214           email: aw.felinski@muzeumtechniki.eu

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje że:

1.         Administratorem Państwa danych jest: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 18a, 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu, oraz Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

2.         Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3.         Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

4.         Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5.         Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 25 lat w przypadku realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych ( iod@muzeumtechniki.eu lub iod@um.szczecin.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.           


Data publikacji: 2020/07/02

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2020/07/02, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2020/08/31 10:05:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2020/08/31 10:05:16 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/07/02 09:07:14 nowa pozycja