Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE „STAŁA OCHRONA FIZYCZNA TERENU, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI - ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE”


 

ZP/1/12/2017/DA/MTiK-ZS                                                                                                                                                                                                                                                                Szczecin, dn. 4 grudnia 2017 r.

(znak sprawy)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

 „STAŁA OCHRONA FIZYCZNA TERENU, OBIEKTÓW I MIENIA

MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI - ZAJEZDNIA SZTUKI
W SZCZECINIE”

Nazwa nadana zamówieniu

 

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stała ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki
i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie położonych na terenie przy ul. Niemierzyńskiej 18 A
w Szczecinie oraz przy ul. Żołnierskiej 3 wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego
reagowania, oraz całodobowy dozór elektroniczny w oparciu o istniejącą instalację SSWiN, zwanym dalej ochroną.

Ochrona fizyczna w/w terenów, obiektów i mienia będzie realizowana przez jednego pracownika
Wykonawcy w każdym z podanych adresów w systemie zmianowym - na jednej zmianie przez 12 godzin - w okresie od 1 stycznia 2018r, do 31 grudnia 2020r.

I.       Świadczenie Usług polega, w szczególności na bezpośredniej stałej ochronie fizycznej terenu
i Obiektów, w tym:

1)   przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osobom nieupoważnionym,

2)   przeciwdziałaniu zapobiegające przestępstwom przeciwko Obiektom, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej ze zdarzeń przestępczych, w tym kradzieży i niszczeniu
chronionego mienia Zamawiającego,

3)   powiadomieniu osób upoważnionych przez Zamawiającego oraz Policji w przypadku stwierdzenia kradzieży lub niszczenia Obiektów,

4)   powiadomieniu patroli szybkiego reagowania oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego
w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych Obiektów.

II.       Wykonawca będzie wykonywał umowę przy pomocy własnych pracowników ochrony, według następujących zasad:

1)   ochrona będzie realizowana w systemie zmianowym - całodobowo i na jednej zmianie
(do 12 godzin) czynności będzie wykonywać jeden pracownik ochrony na każdy obiekt,

2)   każdy pracownik ochrony będzie przeszkolony, umundurowany i będzie posiadał identyfikator,

3)   pracownicy ochrony muszą być niekarani, posiadający niezbędne doświadczenie i nienaganną opinię,

4)   każdy pracownik ochrony będzie wyposażony w niezbędne środki łączności umożliwiające wsparcie patrolu szybkiego reagowania wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego lub policji,

5)   na każde wezwanie pracownika ochrony na chroniony teren przybędzie patrol szybkiego
reagowania wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego,

6)   każdy pracownik ochrony będzie prowadził książkę raportów, w której będą odnotowywane wszelkie zauważone zdarzenia,

7)   pracownicy ochrony przy wykonywaniu czynności ochronnych zobowiązani są do:

-      reagowania w przypadku powstawania zagrożeń,

-      dbania o właściwe zachowanie osób znajdujących się na terenie Zamawiającego,

-      dokonywania sprawdzania prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń w chronionych Obiektach,

-      sprawowania nadzoru nad kluczami do poszczególnych pomieszczeń: wydawanie kluczy, prowadzenie zeszytu wydawanych kluczy – czyli spełniania funkcji portiera,

-      sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem instalacji dozorowej i alarmowej w każdym Obiekcie (obsługa kamer, czujek ruchu, systemu p. poż. oraz kodowanie i odkodowanie Obiektu),

-      prowadzenia systematycznych, nieregularnych, rejestrowanych obchodów każdego chronionego Obiektu, jak również przyległego terenu,

-      współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach
z właściwymi jednostkami Policji,

-      niezwłocznego powiadomienia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o nagłych zdarzeniach zaistniałych w każdym chronionym Obiekcie,

-      w wypadku zagrożeń natychmiastowego wezwania mobilnej grupy interwencyjnej
(czas dojazdu nie może być dłuższy niż 15 minut) i w zależności od potrzeby Policji.

 

2.      Nomenklatura wg CPV:

·         79710000-4 – usługi ochroniarskie

·         79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu

·         79715000-9 – usługi patrolowe

3.      Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

4.      Termin wykoanania zamówieniaod 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

5.      Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

6.      Informacje o sposobie porozumiewania się zmawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju
wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazują:

·         osobiście,

·          pisemnie,

z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym ogłoszenia o zamówieniu drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres
biuro@muzeumtechniki.eu przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W sytuacji udzielenia wyjaśnień przez Zamawiającego, ich treść wraz z odpowiedzią zostanie
zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwośc udzielenia wyjaśnień albo pozostawienia wniosku  bez rozpoznania.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmienić treść ogłoszenia, zamieszczając taką informację na stronie BIP Zamawiającego.

7.     Zamawiający na każdym etapie postępowania, w wyznaczonym przez siebie terminie może
wezwać Wykonawcę do udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub treści oferty.

8.     Zamawiający poprawia w ofercie:oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

9.     Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Bogdan Stanuch

lub osoby zastępujące.

10.  ZASTOSOWANIE PROCEDURY ODWRÓCONEJ.

1)     Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)     Po ocenie ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3)     Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw, albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wyznaczonym

4)     Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, inne niż oświadczenia własne
Wykonawcy będą składane w oryginale lub kopii poświadczonej za  zgodność
z oryginałem.

5)     Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według kryterium spełnia / nie spełnia.

6)     W sytuacji kiedy wybrany Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert do przedstawienia wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

7)     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzilenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.    Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·         nie podlegają wykluczeniu,

·         spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
oraz zdolności technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolności

1)     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej określającą zakres i formy prowadzenia tych usług – wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

2)     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, żew okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy min. 2 główne usługi, za które zamawiający uzna usługi ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej / obiektach obowiązkowej ochrony, o wartości nie mniejszej niż 200 000, 00 zł brutto każda z usług. W przypadku usług wykonywanych  zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni  wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeliwykonawca załączy wykaz wykonanych
lub wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi  były wykonywane,
a w przypadku usług okresowych lub ciągłych są wykonywane. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie zamawiającego złoży Wykaz usług stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Przez usługę ochrony fizycznej Zamawiający rozumie wykonywanie w sposób ciągły (nieprzerwany) przez co najmniej 12 miesięcy usługi polegającej na ochronie fizycznej budynku instytucji publicznej wraz z obsługą systemów telewizji dozorowej, alarmowych i p. poż., połączoną z reakcją załóg interwencyjnych.

Przez budynek instytucji publicznej Zamawiający rozumie jeden lub kilka budynków
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
instytucji finansowych, instytucji kultury, instytutów badawczych, jednostek wojskowych itp. Nie spełniają tego wymogu budynki mieszkalne w tym osiedla, centra handlowe, targowiska, hale magazynowe.

3)     Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4)     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek,
o którym mowa w pkt 1 – musi być spełniony przez każdego wykonawcę. Warunek, o którym mowa w pkt 2 zostanie spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców będzie posiadał
wymaganą zdolność techniczną i zawodową. Wykonawca ubiegający się o udzielenie
zamówienia winien wykonać co najmniej dwie usługi jako miernik doświadczenia niezbędnęgo do wykonania zamówienia. Nie dopuszcza się sumowania usług wykonanych przez dwa różne podmioty.

5)     Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
ogłoszenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub
dokumenty są niekompletne zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
watpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

12.    Przesłanki wykluczenia wykonawców: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

1)     Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2)     Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3)     Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 2.

4)     Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

13.    Kryteria oceny ofert– informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji:

Kryterium Cena: waga – 100 %

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

 

     najniższa cena oferowana brutto za dostawę

C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

                 cena oferty badanej brutto za dostawę

 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza
oferty cenowej i zaoferowanej sumy ceny za przedmiotową usługę. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.

W wyniku przeprowadzonych działań matematycznych, w ww. kryterium, Zamawiający przyzna liczbę punktów w zaokrągleniu, do dwóch miejsc po przecinku.

14.    Informacje o formalnościach:

1)     Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści na stronie BIP
Zamawiającego informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawię zamówienia publicznego.

W razie nie udzielenia zamówienia publicznego Zamawiający niezwłocznie zamieszcza informację o nieudzieleniu zamówieniana stronie BIP Zamawiającego.

2)     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3)     Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

4)     Informacja z otwarcia ofert zamieszczana jest niezwłoczniew Biuletynie Informacji
Publicznej.

15.    Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie zformą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie.

Oferta, oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników,
powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, opisu, kolumn i wierszy.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Wykonawca wraz z ofertązobowiązany jest do złożenia wyłącznie aktualnych na dzień składania ofert następujących oświadczeń i dokumentów:

1)             Załącznik nr 1 oferta cenowa

2)             Załącznik nr 2 – Oświadczenie wstępne – podstawy wykluczenia.

3)             Załącznik nr 3 –Oświadczenie wstępne – warunki udziału.

4)             Pełnomocnictwodo reprezentowania Wykonawcy / wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – jeżeli dotyczy.

16.    Zamawiajacy unieważni postępowanie gdy:

·         cena najkrzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający jest w stanie
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

·         postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

·         nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

17.    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

·         jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia

·         została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

·         wykonnawca nie wyrraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

18.    Miejsce składania ofert:

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18 A

Sekretariat pok. 1.26

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „STAŁA OCHRONA FIZYCZNA TERENU, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI - ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE”

w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r. , godz. 10.00

19.    Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć - w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy - na swój koszt i ryzyko umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ochroną wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego, mieniu osób trzecich (znajdującym się na terenie chronionym) lub na osobach wyrządzone przez Wykonawcę (jak i powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) i powstałe w związku z realizacją (działanie lub zaniechanie) przedmiotu niniejszej umowy oraz przedłożyć – w powyższym terminie – stosowną polisę ubezpieczeniową Zamawiającemu, zgodnie z zapisami projektu umowy.Szczecin, 07-12-2017r.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „Stała ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”

 

 

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje, iż w dniu
6 grudnia 2017 r. wpłynęły zapytania do treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. Zamawiający udziela wyjaśnień:

 

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do postanowienia § 2 ust. 5 pkt 3 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej postanowienia § 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy, zawartą na roczny okres ubezpieczenia. Przed wygaśnięciem rocznego okresu ubezpieczenia Wykonawca przedłoży nową polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającą postanowienia § 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy, zawartą na kolejny roczny okres ubezpieczenia.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do postanowienia § 2 ust. 5 pkt 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej postanowienia § 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Wzór umowy z limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jest to standardowe rozwiązanie powszechnie stosowane na polskim rynku ubezpieczeniowym, w odniesieniu do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniowąod odpowiedzialności cywilnej dotyczącą jego działalności w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia, i jej ważność utrzyma przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia polisy (spełniającej postanowienia § 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia)na okres krótszy.  W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa lub polisy ubezpieczeniowe) w terminie co najmniej 7 dni przed zakończeniem obowiązującej polisy.

 

W świetle powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w powyższym zakresie, poprzez zmianę zapisów § 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Projekt umowy oraz błędnej numeracji zawartej w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia.

 

Zapis:

w § 2 ust. 5 pkt 2 Załącznika nr 4 do Ogłoszenia – Projekt umowy:

§ 2

5. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

  1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy przedstawi dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy,
  2. limit odpowiedzialności w polisie jest na zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń,
  3. okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji czynności (usług) określonych przedmiotem niniejszej umowy,
  4. polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy (działanie lub zaniechanie), wyrządzone przez Wykonawcę (lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) w mieniu będącym własnością lub znajdującym sie pod kontrolą Zamawiającego, mieniu osób trzecich (znajdującym się na terenie chronionym) lub na osobach.

 

 

Zostaje zmieniony na

§ 2

5. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 i 4, będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy:

  1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy przedstawi dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy,
  2. limit odpowiedzialności w polisie jest na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku zawarcia polisy o której mowa w ust. 3 na okres krótszy niż do 31 grudnia 2020r., Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dowodu kontynuowania umowy ubezpieczenia na kolejny okres (kolejna polisa lub polisy ubezpieczeniowe) w terminie co najmniej 7 dni przed zakończeniem obowiązującej polisy.
  3. okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w całości okres realizacji czynności (usług) określonych przedmiotem niniejszej umowy,
  4. polisa obejmuje ochroną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy (działanie lub zaniechanie), wyrządzone przez Wykonawcę (lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) w mieniu będącym własnością lub znajdującym sie pod kontrolą Zamawiającego, mieniu osób trzecich (znajdującym się na terenie chronionym) lub na osobach.

 

 

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkową numerację zawartą w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne:

 

Zapis:

W Załączniku Nr 3(Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu):

  1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 1w pkt 12 ppkt 1) i 2) ogłoszenia o zamówieniu

 

Zostaje zmieniony na:

  1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 11 ppkt 1) i 2) ogłoszenia o zamówieniu

 

Pozostała treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pozostaje bez zmian.
Wprowadzona modyfikacja staje się częścią Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i jest wiążąca dla Wykonawcy.


Data publikacji: 2017/12/13

Załączniki:


Szczecin, 13-12-2017 r.

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekazuje informacje dotyczące:

I. Kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający Zamierza przeznaczyć  1 100 000, 000 zł brutto,

II. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oferty:

   1).  Gustaw Gemini Sp. z o.o.,ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenębrutto36 731,76 zł za 1 miesiąc świadczonej usługi, na którą składają się następujące elementy (obiekty):

 

 

Lp.

 

Obiekt

Powierzchnia użytkowa

budynków i budowli

w m2

Powierzchnia

terenu

w m2

Cena brutto

A

B

C

D

E

1

ul. Niemierzyńska 18 A, Szczecin

5 902

7 510

18 365, 88 zł

2

ul. Żołnierska 3, Szczecin

5 606

23 770

18 365,88 zł

3

RAZEM:miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (suma poz. 1 i 2 w kol. E)

36 731,76 zł

 

 

   2).  Ekotrade Sp. z o.o.,ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa,

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenębrutto27 134,54 zł za 1 miesiąc świadczonej usługi, na którą składają się następujące elementy (obiekty):

 

 

Lp.

 

Obiekt

Powierzchnia użytkowa

budynków i budowli

w m2

Powierzchnia

terenu

w m2

Cena brutto

A

B

C

D

E

1

ul. Niemierzyńska 18 A, Szczecin

5 902

7 510

13 567,27 zł

2

ul. Żołnierska 3, Szczecin

5 606

23 770

13 567,27 zł

3

RAZEM:miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (suma poz. 1 i 2 w kol. E)

27 134,54 zł

 

 

   3).  Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon Sp. z o.o.,ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenębrutto26 919,06 zł za 1 miesiąc świadczonej usługi, na którą składają się następujące elementy (obiekty):

 

 

Lp.

 

Obiekt

Powierzchnia użytkowa

budynków i budowli

w m2

Powierzchnia

terenu

w m2

Cena brutto

A

B

C

D

E

1

ul. Niemierzyńska 18 A, Szczecin

5 902

7 510

14 905,14 zł

2

ul. Żołnierska 3, Szczecin

5 606

23 770

12 013,92 zł

3

RAZEM:miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (suma poz. 1 i 2 w kol. E)

26 919,06 zł

 

 

   4).  Gemini Security – Panasiuk, Tondera Sp. Jawna, ul. Niedziałkowskiego 21/112, 71-410 Szczecin

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenębrutto32 232,88 zł za 1 miesiąc świadczonej usługi, na którą składają się następujące elementy (obiekty):

 

 

Lp.

 

Obiekt

Powierzchnia użytkowa

budynków i budowli

w m2

Powierzchnia

terenu

w m2

Cena brutto

A

B

C

D

E

1

ul. Niemierzyńska 18 A, Szczecin

5 902

7 510

16 116,44 zł

2

ul. Żołnierska 3, Szczecin

5 606

23 770

16 116,44 zł

3

RAZEM:miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (suma poz. 1 i 2 w kol. E)

32 232,88 zł

 

 

   5).  Vega Security Sp. z o.o.,ul. Jagiellońska 78 lok.3.1, 03-301 Warszawa

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenębrutto28 659, 00 zł za 1 miesiąc świadczonej usługi, na którą składają się następujące elementy (obiekty):

 

 

Lp.

 

Obiekt

Powierzchnia użytkowa

budynków i budowli

w m2

Powierzchnia

terenu

w m2

Cena brutto

A

B

C

D

E

1

ul. Niemierzyńska 18 A, Szczecin

5 902

7 510

14 329,50 zł

2

ul. Żołnierska 3, Szczecin

5 606

23 770

14 329,50zł

3

RAZEM:miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto (suma poz. 1 i 2 w kol. E)

28 659,00 zł

 

 

 

Szczecin, 22 grudnia 2017 r.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi  o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro do kwoty mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro

 

 

 

 

„Stała ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”.

/nazwa zamówienia/

 

 

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. DZ.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm./

 

Zamawiający - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje,
iż udzielono zamówienia Wykonawcy:

 

 

 

 

Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon Sp. z o.o.,
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa

/nazwa i adres wykonawcy/


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2017/12/04, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2017/12/22 14:02:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2017/12/22 14:02:23 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2017/12/13 13:40:21 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2017/12/13 13:37:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2017/12/07 14:38:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2017/12/04 11:40:47 nowa pozycja