Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej "Eksperymentatorium" wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej.


 

Informujemy, że wszelka  korespondencja odbywa się elektronicznie za pomocą portalu http://www.plarformazakupowa.pl/

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przypominamy, że profil zaufany - ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim oferty składanej w tym postępowaniu przetargowym.

 

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (pełnomocnik Zamawiającego, Gminy Miasto Szczecin)
Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 18A
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-441
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Stanuch
E-mail: 
b.stanuch@muzeumtechniki.eu
Tel.: +48 914599201
Faks: +48 914230111
Adresy internetowe:
Główny adres: 
http://muzeumtechniki.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kultura

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej „Eksperymentatorium” wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

 

II.1.2)Główny kod CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych urządzeń i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wystawy „Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a, w sali o powierzchni 186 m2. Przedmiot zamówienia został określony w koncepcji funkcjonalno-użytkowej – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnik Zamawiającego (PZ) przewiduje zastosowanie procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). PZ najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
79632000 Szkolenie pracowników
79930000 Specjalne usługi projektowe
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
79932000 Usługi projektowania wnętrz
92312000 Usługi artystyczne
92312213 Usługi autorów technicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Wystawa będzie samodzielnie działającą przestrzenią interaktywną w formie ekspozycji stylizowanej na stację obsługi i kontroli pojazdów, nawiązującą swoim charakterem do eksponatów i wystaw już funkcjonujących w szczecińskim muzeum. Jej motywem przewodnim jest motoryzacja, jedna z najszybciej rozwijających się i zmieniających dziedzin życia. „Eksperymentatorium” to warsztat pasjonata, ceni zarówno przeszłość, jak i nowinki technologiczne. W szczególny sposób wystawa będzie nawiązywać swoim charakterem, oprawą graficzną, kolorystyką, specyfiką i klimatem do zbiorów związanych z działalnością fabryk Stoewera w przedwojennym Szczecinie. „Eksperymentatorium” będzie miejscem, w którym rodziny, grupy szkolne, dzieci i młodzież, seniorzy, będą mogli zdobywać wiedzę z pogranicza różnych dziedzin nauki oraz rozwijać umiejętności komunikowania się, innowacyjnego myślenia i współpracy. Zwiedzający będą mogli m.in. prześledzić krótką historię motoryzacji, poznać podstawy mechaniki pojazdowej, budowy maszyn, automatyki, wytrzymałości materiałów, poszerzyć wiedzę na temat podstawowych narzędzi wykorzystywanych w warsztatach samochodowych, typów zawieszenia, parametrów i dynamiki silników, podstaw elektryki samochodowej. Wystawa pokaże relacje, jakie występują pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego oraz zależności istniejące między człowiekiem i technologią. Wystawa „Eksperymentatorium” będzie w sposób interaktywny prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszania się po drogach, pieszo i różnymi środkami lokomocji, tajnikami budowy i konstrukcji pojazdów, zasadami kulturalnego zachowania na drodze, a także nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi. Wystawa będzie zachęcać do samodzielnego i nieskrępowanego eksperymentowania, stymulować do działania odbiorców. Ekspozycja będzie adresowana do osób w każdym wieku. Charakter wizualny wystawy będzie pobudzał ciekawość, wywoływał entuzjazm i inspirował do zadawania pytań dotyczących prezentowanych zagadnień, procesów i pojęć. Przestrzeń wystawy będzie służyć integracji zwiedzających. Każdy eksponat dostarcza zwiedzającym kolejnych bodźców, które zebrane w całość są kompletną opowieścią, przygodą, którą będą przeżywać muzealni goście. Głównymi założeniami, które należy uwzględnić są: spójność wszystkich zaprojektowanych i wykonanych elementów oraz nowatorskie podejście do tematyki ekspozycji, innowacyjność, kreatywność, uniwersalność, zgodność z trendami obowiązującymi w dziedzinie projektowania wystaw interaktywnych oraz centrów nauki.

W ramach umowy Wykonawca (W) zobowiązany jest do realizacji prac w etapach:

1) etap I – sporządzenie i przekazanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) etap II – Wykonanie, dostawa i montaż elementów wystawy – 5 miesięcy od zakończenia etapu I;

3) etap III – dostawa dokumentacji powykonawczej, części zapasowych oraz przeszkolenie pracowników – 1 miesiąc od zakończenia etapu II.

Wraz z ofertą powinny zostać złożone (rozdz. VI ust. 5 SIWZ):

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (JEDZ) zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 SIWZ;

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ;

4) plan wystawy;

5) wizualizacje;

6) wizualizacje wszystkich stanowisk wraz ze skróconymi kartami stanowisk;

7) spis dodatkowych elementów aranżacji.

PZ wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp PZ może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aranżacja wystawy / Waga: 14 %
Kryterium jakości - Nazwa: Stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami o innym typie niepełnosprawności niż ruchowa / Waga: 4 %
Kryterium jakości - Nazwa: Stanowiska wystawy / Waga: 22 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Projekt „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, za którego jako pełnomocnik na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych działa: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Z uwagi na limit znaków w innych sekcjach pełnomocnik Zamawiającego zawarł w tej sekcji następujące informacje:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uwaga: Ofertę oraz oświadczenia, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System jest dostępny na platformie zakupowej pod adresem: (www.platformazakupowa.pl)

1) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwanego dalej – jednolitym dokumentem lub JEDZ).

Uwaga: Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium wiedzy – zakładka „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”, pod linkiem:

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf)

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, tj. jednolity dokument (JEDZ) sporządza i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Pełnomocnik Zamawiającego uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a) posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 500 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

b) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie pełnomocnika Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:

a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;

b) dowodów określających, czy te usługi (określone w wykazie usług) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie;

d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 000 000,000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. d i e, PZ dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości usługi nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda.

1) Za wystawę odpowiadającą co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, uznaje się wystawę interaktywną, czyli obejmującą interaktywne stanowiska wyposażone w multimedialne, elektroniczne, mechaniczne lub manualne urządzenia, służące interakcji. Poprzez interaktywne stanowiska Zamawiający rozumie urządzenia, które prezentują minimum dwa z następujących typów interaktywności:

— manualną – stanowisko wymagające pracy rąk,

— ruchową – stanowisko wymaga ruchu całego ciała i koordynacji ruchowej,

— zmysłową – stanowisko wymagające wykorzystania zmysłów,

— intelektualną – stanowisko wykorzystujące wiedzę gości.

2) Poprzez eksponaty typu hands-on pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które nie zawierają urządzeń multimedialnych i wymagają pracy/czynności manualnej zwiedzającego.

3) Poprzez eksponaty multimedialne pełnomocnik Zamawiającego rozumie eksponaty, które wykorzystują urządzenia multimedialne, monitory dotykowe, itd.

4) W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. w ramach konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego Wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.

5) Zaleca się dołączenie do wykazu usług zdjęć opisanych eksponatów, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3.

6) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków pełnomocnik Zamawiającego dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: (http://www.nbp.pl) Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania.

3.2) Osoby skierowane do realizacji zamówienia:

Warunek w rozumieniu pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

3.2.1) architekt – minimum jedna (1) osoba posiadającą: minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu wystaw interaktywnych – stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2;

3.2.2) projektant inżynier – minimum jedna (1) osoba, konstruktor, odpowiedzialny za projekt techniczny stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadający doświadczenie w projektowaniu technicznym stanowisk interaktywnych na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 12 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2.

Z uwagi na limit znaków pozostałe wymogi określono poniżej.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Ciąg dalszy warunków:

3.2.3) projektant odpowiedzialny za projekt graficzny wystawy – minimum jedna (1) osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu graficznym w zaprojektowaniu minimum jednej wystawy popularyzującej naukę, obejmującej minimum 12 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2;

3.2.4) grafik komputerowy odpowiedzialny za grafikę 3D wystawy – minimum jedna (1) osoba mająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, opracowywania i wykonywania projektów grafik w technologii 3D (należy się wykazać co najmniej dwoma grafikami wykonanymi samodzielnie, które zostały wykorzystane przy tworzeniu wystaw lub innych dowolnych publikacji, które zostały upublicznione);

3.2.5) programista systemów sterowania wystawy – minimum jedna (1) osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania wystawą lub ekspozycją, składającą się z co najmniej 12 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2;

3.2.6) konsultant merytoryczny projektu – minimum jedna (1) osoba posiadająca tytuł naukowy doktora (np. w jednej z dziedzin: fizyka, mechanika i budowa maszyn, konstrukcja maszyn, mechanika techniczna), posiadająca wiedzę techniczną zagadnień poruszanych na wystawie;

3.2.7) koordynator projektu odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem zamówienia – minimum jedna (1) osoba odpowiedzialna za przygotowanie scenariusza wystawy, przygotowanie tekstów i treści dla aplikacji multimedialnych do wszystkich stanowisk wystawy posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu tekstów popularyzujących naukę dla wystawy składającej się z co najmniej 12 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 oraz posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wytwarzaniem wystaw interaktywnych.

Uwaga: Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza możliwość łączenia wymienionych funkcji, jednakże jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji (stanowisk).

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Przed zawarciem umowy PZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięć) % wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto). PZ informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 15 oraz § 15¹ umowy.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A, pok. 1.20, 71-441 Szczecin, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

O udzielenie zam. mogą ubiegać się W., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1.

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia W z udziału w postęp., W. (kt. oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Z. będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u Pzp;

b) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 u Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli W. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym W. ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3) Jeżeli W. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt. W. ma siedzibę lub miejsce zam.

4) Jeżeli W. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub admin. kraju, w którym W. ma siedzibę lub miejsce zam. a lub miejsce zam. ma osoba, której dotyczy informacja albo dok., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

5) Dok., o kt. mowa w pkt 2 i 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upł. term. skład. ofert.

6) Jeżeli w kraju, w którym W. ma siedzibę lub miejsce zam. lub miejsce zam. ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o kt. mowa w pkt 1, zastępuje się je dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie W., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, kt. dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam. W lub miejsce zam. tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się.

7) W. mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do os. mającej miejsce zam. poza terytorium RP, kt. dotyczy dok. wskazany w pkt 1 lit. b, składa dokument, o kt. mowa w pkt 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w kt. miejsce zam. ma os., kt. dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym oświadczenie tej os. złoż. przed notariuszem lub przed organem sądowym, admin. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zam. tej osoby. Przepis pkt 5 stosuje się. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, W, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Z. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej W. może złożyć dok. bądź inf. potwierdzające, że powiązania z innym W. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z W. składających ofertę wspólną.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju pisma.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Data publikacji: 2021/02/12

Załączniki:


Szczecin, dn 12 lutego 2021 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej”

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej p.z.p. informuje o dokonaniu czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

 

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

Podczas czynności zdalnej sesji otwarcia ofert zamawiający podał kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 889 270,00 PLN brutto.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2021/02/12, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/02/12 10:19:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/02/12 10:19:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/29 10:32:41 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/29 10:31:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/29 10:02:42 nowa pozycja