Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

 

 

o wartości zamówienia poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,

o której mowa w art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin

Tel. 91 45 99 201, Fax: (91) 4 23 01 11

Adres strony internetowej: www.muzeumtechniki.eu

Adres e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu

 

Godziny pracy: 0800-1500 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: http://muzeumtechniki.eu/

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą PZP” oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną – zwanych dalej „IWZ”
 2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy PZP.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna terenu, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie położonych na terenie przy ul. Niemierzyńskiej 18 A w Szczecinie oraz przy ul. Żołnierskiej 3 wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania, oraz całodobowy monitoring sygnałów alarmowych w oparciu o istniejącą instalację SSWiN, monitoringu pożarowego i monitoringu wizyjnego zwanym dalej „ochroną”.
 2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr  1 do IWZ.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do IWZ.
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

79710000-4 – usługi ochroniarskie

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 – usługi patrolowe.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony.

Przewidywany termin wykonania zamówienia: 37 miesięcy.

Planowany termin świadczenia usług: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Cena – waga 90 %
 2. Doświadczenie wykonawcy (ilość wykonanych usług, innych niż przedstawione na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) – waga 10%.

 

 

       

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 11:00.

 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Otwarcie ofert nastąpi: 15 grudnia 2020r.  w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin, pok. 0.24 o godzinie 11:30.


Data publikacji: 2020/12/04

Załączniki:


Szczecin, dnia 15 grudnia2020 r.

 

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: postępowania na usługę społeczną pn. „Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(na podstawie rozdział XII ust. 5 IWZ)

  

 1. Kwota na sfinansowanie zamówienia: 1 200 000,00 złbrutto.
 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminieoraz cena, oraz pozostałe kryteria zawarte w ofertach:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

(PLN)

Ilość dodatkowych usług wskazanych  wykazie
(załącznik nr 6 do IWZ)

Termin realizacji

Termin płatności

 

1

Konsorcjum firm:

(1) Alkon Ochrona Sp. z o.o.

Ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(2) Biuro Ochrony Alkon
Sp. z o.o.

Ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(3) Agencja Ochrony Alkon
Sp. z o.o.

Ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

 

955 971,59 PLN

 

8 usług

Zgodnie
 z ogłoszeniem
i IWZ

Zgodnie
z IWZ

 

2

Konsorcjum firm:

(1) Agencja Ochrony Vega Security Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1

03-301 Warszawa

(2) EKOTRADE Sp. z o.o.

Ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

(3) SIGN POLSKA Sp. z o.o,

Ul. Władysława Szafera 3/5/7

71-245 Szczecin

 

1 042 179,00 PLN

11 usług

Zgodnie
z ogłoszeniem
i IWZ

Zgodnie
z  IWZ

 

 

 

Szczecin, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

 Dotyczy:  Usługi społecznej o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro na świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

  

WYNIK POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Zamawiający - Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie działając na podstawie Istotnych Warunków Zamówienia (zwanych dalej „IWZ”), zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wynikach postępowania:

 

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie na usługę społeczną w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 11.00 zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

[zł]

 

 

Liczba pkt w kryterium cena

90%

 

Liczba pkt w kryterium Doświadczenie Wykonawcy 10%

 

Razem liczba punktów

1

Konsorcjum firm:

(1) Alkon Ochrona Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Lider konsorcjum)

(2) Biuro Ochrony Alkon
Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Partner konsorcjum)

(3) Agencja Ochrony Alkon
Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Partner konsorcjum)

955.971,59

       90

6

96

2

Konsorcjum firm:

(1) Agencja Ochrony Vega Security Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1, 03-301 Warszawa

(2) EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

(3) SIGN POLSKA Sp. z o.o,

ul. Władysława Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin   

 

1.042.179,00

 

 

82,55

 

10

 

92,55

 

 

 

 WYBÓR OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznaje ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum firm:

(1) Alkon Ochrona Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Lider konsorcjum)

(2) Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Partner konsorcjum)

(3) Agencja Ochrony Alkon Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(Partner konsorcjum)

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę: 955.971,59 zł brutto z doświadczeniem Wykonawcy w ilości 6 usług. Tym samym, w kryterium „Cena” Wykonawca uzyskał maksymalną liczbę 90 punktów, a w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” uzyskał liczbę 6 punktów, co daje łącznie 96 punktów.

 

Szczecin, dnia 7 stycznia 2021 r.

 

Dotyczy:Usługi społecznej o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro na świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Zamawiający - Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w prowadzonym postępowaniu jw. zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:

 Konsorcjum firm:

(1) Alkon Ochrona Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(2) Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

(3) Agencja Ochrony Alkon Sp. z o.o.

ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin

Data zawarcia umowy z Wykonawcą: 29 grudnia 2020 r.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2020/12/04, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/01/07 14:35:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/01/07 14:35:52 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/23 16:01:21 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/16 13:27:11 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/04 14:52:15 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/12/04 14:49:54 nowa pozycja