Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Ekspertów (drugie)


Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – zamówienie powyżej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe upublicznione zostało poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/(data publikacji: 11.08.2020 r.).

 

Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

Gmina Miasto Szczecin; Plac Armii Krajowej 1;  70-456 Szczecin; NIP 851-030-94-10; REGON 811684232. reprezentowana przez:

 

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18a

71-441 Szczecin,

NIP: 851 - 29 - 50 - 306;

REGON: 320140615,

działające w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. reprezentowane przez: Stanisława Horoszko - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawców do pełnienia funkcji Ekspertów tworzących Grupę Ekspertów (2 ekspertów) w ramach projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

Każdy z ww. ekspertów winien także legitymować się doświadczeniem i wiedzą w obszarze:

 • historii dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego,
 • popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

I. Wymagana wiedza i doświadczenie:

 1. wiedza na temat historii dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego;
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 3. doświadczenie w tworzeniu programów edukacyjnych;
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego w edukacji;
 5. wiedza i doświadczenie w angażowaniu społeczności lokalnych, partycypacji społecznej i obywatelskiej.

 

II. Oczekiwania:

zaangażowanie w opracowanie koncepcji programu edukacyjnego, dostarczenie przykładów i propozycji działań w oparciu o wiedzę i dotychczasowe doświadczenie w tworzeniu i\lub realizacji oferty edukacyjnej, wiedza na temat dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), zasad jego ochrony i interpretacji, współpracy na poziomie lokalnym, partycypacji i partnerstwa trójsektorowego, wykorzystanie nowoczesnych metod informacji i komunikacji w tworzeniu produktów edukacyjnych.

Eksperci będą mieli za zadanie opracowanie założeń do programu edukacji poświęconego historii techniki na Pomorzu i bezpieczeństwu ruchu drogowego na potrzeby realizacji projektu Program edukacji będzie składał się z 6 tematów (scenariuszy) zajęć, w tym kart pracy dla nauczycieli, pomocy naukowych opracowanych przez grupę ekspertów poświęconych historii dziedzictwa techniki na Pomorzu, bezpieczeństwu w ruchu lądowym i lataniu.

Eksperci będą uczestniczyć w spotkaniach grupy Ekspertów organizowanych na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji.

Dodatkowo wybrani eksperci wezmą udział w organizacji  szkoleń: jednego w Szczecinie i jednego w Anklam dla nauczycieli i edukatorów poświęconych tematyce opracowanego programu edukacji w zakresie historii techniki na Pomorzu i bezpieczeństwu ruchu drogowego. W każdym szkoleniu będzie uczestniczyć ok. 20 nauczycieli i edukatorów.

Zamawiający zapewni tłumacza na szkolenie organizowane w Anklam. 

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w związku z realizacja projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”. W ramach projektu Gmina Miasto Szczecin pełni rolę Partnera projektu a Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jako miejska instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin jest realizatorem projektu w zakresie współpracy polsko-niemieckiej z Partnerem Wiodącym – Hanzeatyckim Miastem Anklam.

Kod CPV: 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.

2. Informacja o ofertach częściowych/wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie od dnia podpisania do dnia 30.06.2021 r.

 

4. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku powiązań osobowych lub kapitałowych wykonawcy z Zamawiającym lub Gminą Miasto Szczecin.

Przez powyższe powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu w/w podmiotów, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności, związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu

W skład Grupy Ekspertów wejdzie 2 osób. Eksperci winni musi wykazać się następującym doświadczeniem i wiedzą:

 1. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie historii dziedzictwa kulturowego
 2. Udokumentowana działalność doświadczenie w popularyzacji w zakresie problematyki będącej przedmiotem zamówienia w okresie przynajmniej ostatnich 3 lat
 3. Udokumentowany udział w przygotowaniu i realizacji programów edukacyjnych
 4. Wykonawca może złożyć ofertę tylko w zakresie pracy 1 Eksperta

 

Ekspert 1 - Historia Techniki na Pomorzu (nauczyciel niemiecki)

Wymagana wiedza i doświadczenie w zakresie

 • Wiedza badawcza na temat dziedzictwa kulturowego (technicznego) Pomorza
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki  i nauczania  - organizacja i opracowanie projektów edukacyjnych zgodnych z założeniami i wytycznymi metodycznymi dla niemieckiego systemu nauczania  

Opis zadań:

 • Zbieranie i opracowanie danych na temat odnośnie założeń i wytycznych metodycznymi polskiego systemu nauczania  dot. edukacji zakresie w zakresie historii techniki na Pomorzu
 • Udział w pracach zespołu opracowującego założenia i treści dot.  scenariuszy zajęć i odpowiadających im pomocy dydaktycznych
 • Udział w przygotowaniu i realizacji szkolenia dla polskich nauczycieli i edukatorów

Ekspert 2 - Bezpieczeństwo w ruchu lądowym (specjalista/członekstowarzyszenia zajmującego się kwestiami edukacji i popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwiedrogowym w Niemczech)

Wymagana wiedza i doświadczenie w zakresie

 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki  i nauczania  - organizacja i opracowanie projektów edukacyjnych,
 • Doświadczenie w zakresie dydaktyki  i nauczania  - organizacja i opracowanie projektów edukacyjnych zgodnych z założeniami i wytycznymi metodycznymi dla niemieckiego  systemu nauczania 

Opis zadań:

 • Zbieranie i opracowanie danych na temat odnośnie założeń i wytycznych metodycznymi polskiego systemu nauczania  dot. edukacji zakresie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lądowym
 • Udział w pracach zespołu opracowującego założenia i treści dot.  scenariuszy zajęć i odpowiadających im pomocy dydaktycznych
 • Udział w przygotowaniu i realizacji szkolenia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Oferent powinien dostarczyć, zgodnie z pkt. 3 Zapytania ofertowego:

 1. Ofertę (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego),
 2. Życiorys zawodowy (maksimum 2000 znaków),
 3. Spis najważniejszych publikacji (maksimum 20),
 4. Kserokopię dyplomu uzyskania stopnia/tytułu naukowego,
 5. Wykaz niezbędnej wiedzy praktycznej i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego),
 6. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału (zał. nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty złożone przez podmioty/ osoby, którzy zapewnią udział osoby posiadającej niezbędną wiedzę praktyczną i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, legitymują się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w obszarze merytorycznym Projektu rozumianym jako doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych.

Wymóg niezbędnej wiedzy praktycznej i doświadczenia winna spełniać osoba wskazana przez wykonawcę w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 2 - osoba podana z imienia i nazwiska.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonej przez wykonawcę ofercie, tj. Załączniku nr 2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości wykonanych usług wykazanych przez wykonawcę w Załączniku nr 2 poprzez wezwanie do przedstawienia referencji, protokołów odbioru usług lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty złożone przez Wykonawców, którzy:

 1. wskażą jako eksperta osobę nie będącą pracownikiem Zamawiającego ani Gminy Miasto Szczecin,
 2. nie są powiązane z Zamawiającym ani Gminą Miasto Szczecin osobowo lub kapitałowo w rozumieniu podrozdziału 6.5.3. pkt 8) Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 – zgodnie z pkt 12 Zapytania.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie treści formularza ofertowego i załączników.

 

6. Kalkulacja ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) oferty

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest skalkulować jej cenę uwzględniając wszystkie warunki co do realizacji zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym. Cena oferty (wynagrodzenie) powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym także przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu zamówienia.

Cena oferty brutto jest cena ostateczną (wynagrodzenie ryczałtowe), obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu zamówienia.

 

7. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Cena brutto oferty (wynagrodzenie Wykonawcy) – 25% = maks. 10 pkt

Liczba punktów ustalana w na podstawie cen ofert: C=(C min./Cx)*10

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto

C min – minimalna cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie

Cx – cena brutto rozpatrywanej oferty

Kwalifikacje i doświadczenie – 75% =30 pkt

Ocena potencjalnych kwalifikacji merytorycznych i przygotowania zawodowego oferenta:

Za spełnienie każdego z ww. warunków wymienionych w pkt. 1-6  można otrzymać od  0 do 5 punktów, maksymalnie 30 punktów:

ocena 0 pkt  – nie spełnia warunku w stopniu dostatecznym

ocena 1 pkt  – spełnia warunek w stopniu dostatecznym;

ocena 3 pkt  – spełnia warunek w stopniu dobrym;

ocena 5 pkt  – spełnia warunek w stopniu bardzo dobrym.

O wyborze ekspertów zadecyduje łączna liczba uzyskanych punktów (maksimum 40  pkt).

 

8. Typ umowy:

Umowa o dzieło.

 

9. Termin i warunki płatności: do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.

 

10. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Na podstawie rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020:

1.   rozdz. 6.5 pkt 7 lit. g) wytycznych przewiduje się możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu usług opisanych niniejszym zapytaniem o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego;

2.   rozdz. 6.5.2 pkt 20 lit. a) wytycznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w zakresie:

a)  zmiany lub przedłużenia terminu realizacji usługi w przypadku wystąpienia zmiany okresu realizacji projektu, wydłużenia czasu trwania poszczególnych etapów realizacji projektu, zmian wynikających z potrzeb uczestników – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub których przyczyn nie można było przewidzieć na etapie formułowania Zapytania Ofertowego,

b)  wynikającym z ewentualnych zmian postanowień umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu INTERREG VA dokonanych na wniosek Instytucji Zarządzającej, jak również w sytuacjach wynikających ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

c)   zmiany osób wykonujących obowiązki eksperta przy zagwarantowaniu przez Wykonawcę zaoferowania nowego eksperta o kwalifikacjach co najmniej tożsamych z kwalifikacjami eksperta zmienianego, chyba że oferta została złożona przez Wykonawcę – osobę fizyczną wskazującą siebie jako Eksperta.

d)  zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu wypływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji Projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania Projektu.

 

11. Informacje dodatkowe:

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż (dotyczy osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia):

 1. Niekwalifikowane jest wynagrodzenie personelu Projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji projektu  na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów  lub podwójne finansowanie.
 2. Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w Projekcie (lub projektach) są kwalifikowane, o ile:
  • obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
  • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie:
   • w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
   • w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).
  • wykonywanie zadań jest potwierdzone sporządzonym protokołem wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań w Projekcie .

Spełnienie warunków, o których mowa powyżej zweryfikowane zostanie przed zaangażowaniem wykonawcy do Projektu. Dodatkowo weryfikowane będzie na bieżąco w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

12. Postanowienia końcowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i to do czasu podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. X. niniejszego zapytania ofertowego. Zarówno wprowadzenie zmiany, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej, z zachowaniem niżej określonych zasad:
  1. przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie lub w opakowaniu mającym dodatkowy zapis „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione,
  2. przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu.
 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 5. Oferty złożone po terminie lub nie odpowiadające wymogom nie zostaną rozpatrzone.
 6. Zamawiający nie przewiduje trybu reklamacyjnego od wyników postępowania. Każdy z Wykonawców ma prawo do sygnalizacji Zamawiającemu wykrytych przez niego błędów w postępowaniu.

 

13. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty należy składać w terminie do dnia 24.08.2020 r. do godz. 15.00 poczta elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres:biuro@muzeumtechniki.eu lub osobiście w siedzibie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin.

                                                                           

14. Osoby do kontaktu:

dr Andrzej Wojciech Feliński

 tel.: 91 459921; email: aw.felinski@muzeumtechniki.eu

 

15. Załączniki:

-Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

-Załącznik nr 2 – wykaz doświadczenia

-Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

 

16. Informacje dodatkowe – Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje że:

1.         Administratorem Państwa danych jest: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 18a, 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu, oraz Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.

2.         Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzanie zamówienia publicznego lub innej formy postępowania wynikającej z przepisów prawa, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3.         Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

4.         Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5.         Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 25 lat w przypadku realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych ( iod@muzeumtechniki.eu lub iod@um.szczecin.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.  


Data publikacji: 2020/08/11

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2020/08/11, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2020/08/31 09:14:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2020/08/31 09:14:22 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/08/11 15:17:57 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/08/11 14:25:46 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/08/11 14:00:24 nowa pozycja