Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dla modyfikacji i przystosowania dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie modułu gier


I. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18A

71– 441 Szczecin

Tel./Fax: (91) 4 23 01 11

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm), w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadę konkurencyjności oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013, poz. 885 ze zm.),

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. modyfikacja i przystosowanie do systemu Android w wersji 4.2 i wyższym, iOS 5
   i wyższym, dwóch istniejących modułów gier dostarczonych przez Zamawiającego
   i działającychw systemie Windows.
  2. projekt graficzny, oprogramowanie 1 modułu gier w wersji Android w wersji 4.2
   i wyższym, iOS 5 i wyższym.
 2. Wszystkie gry muszą działać na systemach: Android w wersji 4.2 i wyższym, iOS 5 i wyższym.
 3. Wszystkie gry są przygotowane w trzech wersjach językowych (polski, angielski
  i niemiecki).
 4. Wszystkie gry są w wersji przystosowanej na tablet i smartfon.
 5. Instruktaż postępowania we wszystkich grach w wersji lektorskiej w trzech wersjach językowych o których mowa w pkt. 3.
 6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  1. przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników,
  2. opracuje interfejs gier,
  3. opracuje dokumentację techniczną gier,
  4. przeprowadzi testy gier,
  5. umieści moduły gier w App Store oraz Google Play na posiadanych przez Zamawiającego kontach developerskich.
 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
  1. kod źródłowy - kompletny wraz z innymi bibliotekami,
  2. dokumentację kodu,
  3. instrukcję i moduły do kompilacji,
  4. skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji.
 8. Moduły gier interaktywnych  stanowiące przedmiot zamówienia będą:
  1. wykorzystywane do pracy na urządzenia mobilne typu: smartfony i tablety,
  2. dostępne w sklepach WWW: Google Play, App Store,
 9. Interfejs użytkownika, w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji, powinny być proste w obsłudze oraz spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych.
 10. Pozostałe wymagania dotyczące w szczególności, opisu przedmiotu zamówienia, obowiązków wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, szczegółowo określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia:  w terminie 30 dni roboczych, nie później jednak niż do 31.12.2014 r.

 

 

Szczecin, dnia 20 listopada 2014r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: procedury w trybie zapytania ofertowego na modyfikacje i przystosowanie dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie modułu gier dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na modyfikacje i przystosowanie dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie modułu gier dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Oferta uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert (100 pkt), spełniającą wymogi Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym:

 

NETCORE LABS Sp. z o.o., ul. Inwalidów Wojennych 20, 56-100 Wołów

Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za łączną cenę brutto 47.970,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100 złotych).


Data publikacji: 2014/11/05

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2014/11/05, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2014/11/21 08:41:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2014/11/21 08:41:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/11/05 13:59:02 nowa pozycja