Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego


Szczecin: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/2/2014
Numer ogłoszenia: 374188 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie , ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 45 99 201, faks 91 42 30 111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/1/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego jak poniżej: 1) Tablet - 100 szt 2) Słuchawki nauszne - 100 szt. 3) Urządzenie do ładowania i synchronizacji tabletów - 1 szt. 4) Skrzynia transportowo-ładująca na tablety - 3 szt. 5) Urządzenie typu acces point - 8 szt. 6) Urządzenie typu switch - 1 szt. 7) Router - 1 szt. 8) Wodoodporny pokrowiec na tablet - 100 szt. 2. Dostarczony sprzęt informatyczny winien być fabrycznie nowy oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do każdego sprzętu należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 3. Wartość zamówienia określono na kwotę 119.810,00 zł netto. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.34.21.00-3, 30.21.32.00-7, 32.42.00.00-3, 30.23.00.00-4, 31.21.33.00-5, 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ ze wskazaniem parametrów oferowanych urządzeń

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SIWZ (sekcja III.4.2 ogłoszenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 20
 • 3 - Czas reakcji na serwis - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku: 1) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 2) gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa); 3) braku dostępności zaoferowanego sprzętu w trakcie realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza w ramach zaoferowanej ceny jednostkowej zmianę oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż parametry techniczne nowego sprzętu będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. 2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://muzeumtechniki.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: tak,, w ramach projektu pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 380330 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 374188 - 2014 data 13.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 45 99 201, fax. 91 42 30 111.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 21.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.
 • W ogłoszeniu powinno być: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.

 

 

 

 

Szczecin, dnia 28listopada 2014r.

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”

Znak sprawy: ZP/PN/2/2014

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 970 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.


Data publikacji: 2014/11/13

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2014/11/13, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2014/11/28 13:16:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2014/11/28 13:16:58 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/11/20 08:59:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/11/19 15:38:10 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/11/13 15:50:19 nowa pozycja