Zamówienia publiczne

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

Wartość przetargu: 297 840 zł


 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32014061500000, ul. ul. Niemierzyńska  , 71441   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 45 99 201, e-mail biuro@muzeumtechniki.eu, faks 91 42 30 111.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.muzeumtechniki.eu/chapter_72014.asp?soid=ADEE742B41C94597AC00099F37D89CB5


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.muzeumtechniki.eu/chapter_72014.asp?soid=ADEE742B41C94597AC00099F37D89CB5


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW I MIENIA MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna terenu, obiektów (nieruchomości zabudowanych) i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie położonych na terenie przy ul. Niemierzyńskiej 18 A w Szczecinie oraz przy ul. Żołnierskiej 3 wraz z interwencją zmotoryzowanych patroli szybkiego reagowania (dalej także „mobilna grupa interwencyjna”) - zwana dalej „ochroną”. 2. Ochrona w/w terenów, obiektów i mienia będzie realizowana przez jednego pracownika Wykonawcy w każdym z podanych adresów w systemie zmianowym - na jednej zmianie do 12 godzin. 3. Świadczenie usług polega, w szczególności na bezpośredniej stałej ochronie fizycznej terenu, obiektów i mienia, w tym: 1) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osobom nieupoważnionym, 2) przeciwdziałaniu zapobiegające przestępstwom przeciwko Obiektom, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej ze zdarzeń przestępczych, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia Zamawiającego, 3) powiadomieniu osób upoważnionych przez Zamawiającego oraz Policji w przypadku stwierdzenia kradzieży lub niszczenia Obiektów, 4) powiadomieniu patroli szybkiego reagowania oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla chronionych Obiektów 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa rozdział III SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe Udział w niniejszym postępowaniu zastrzeżony jest dla wykonawców posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. świadczenia usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie minimum trzy usługi ochrony fizycznej o wartości co najmniej 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda. Przez usługę ochrony fizycznej Zamawiający rozumie wykonywanie w sposób ciągły (nieprzerwany) przez co najmniej 6 miesięcy usługi polegającej na ochronie fizycznej budynku instytucji publicznej wraz z obsługą systemów telewizji dozorowej, alarmowych i p. poż., połączoną z reakcją załóg interwencyjnych. Przez budynek instytucji publicznej Zamawiający rozumie jeden lub kilka budynków administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, instytucji finansowych, instytucji kultury, instytutów badawczych, jednostek wojskowych itp. Nie spełniają tego wymogu budynki mieszkalne w tym osiedla, centra handlowe, targowiska, hale magazynowe. Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania to: - czasookres trwania usługi (zakończony) wykazywany w celu potwierdzenia warunku nie może być krótszy niż 6 miesięcy, i - wartość zrealizowanej usługi jw. nie może być mniejsza niż 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Uwaga: W przypadku, gdy wartość usług wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzpnie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. ważna koncesja w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który będzie odpowiadał za realizację prac objętych koncesją. 2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. dowody określające czy te usługi (wskazane w wykazie usług) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Uwaga: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. formularz oferty, 3. dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/ oświadczeń składanych wraz z ofertą, 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 2) zmiana Umowy na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług dopuszczalna jest tylko wówczas gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa). W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, 3) zmiana zakresu świadczonych usług poprzez zmniejszenie ilości obiektów objętych zamówieniem i podlegającym usłudze ochrony w sytuacji ich wyłączenia z eksploatacji z uwagi na trwające roboty budowlane. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o cenę usługi za ochronę danego obiektu określoną w §7 ust. 2 umowy, proporcjonalnie o czas trwania ww. przeszkód, 4) zmiana zakresu świadczonych usług poprzez rezygnację z ochrony jednego z obiektów objętych zamówieniem i podlegającym usługom ochrony w sytuacji pojawienia się okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, w szczególności ustania stosunku najmu lub innego prawa własności jednego z Obiektów. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość chronionego obiektu o czym mowa w §6 ust. 2 Umowy. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości wystawianych faktur za świadczoną usługę tj. jedna zamiast dwóch wystawianych osobno na każdy z dwóch obiektów. (Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy). 3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznanenie


Data publikacji: 2016/12/27

Załączniki:


Szczecin, dnia 12 grudnia 2016r.

 

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”

Nr sprawy ZP/PN/1/2016

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  1. Kwota na sfinansowanie zamówienia na usługi ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: 369.000,00 zł brutto.
  2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena (miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

EKOTRADE Sp. z o.o.

Ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

38.466,00 zł

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

2.

Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1

03-301 Warszawa

45.903,60 zł

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

3.

Gustaw Gemini Sp. z o.o.

Ul. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

30.012,00 zł

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

4.

Polis Security Group Sp. z o.o.

Ul. Potok 11

70-812 Szczecin

33.277,30 zł

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

5.

Konsorcjum firm:

Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Domaniewska 37/2.43

02-672 Warszawa (Lider Konsorcjum)

Biuro Ochrony Osób i Mienia
ALKON Sp. z o.o.

Ul.  Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa (Partner Konsorcjum)

 

28.553,22 zł

zgodnie
z SIWZ

zgodnie
z SIWZ

 

 

Szczecin, dnia 27 grudnia 2016r.

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: przetargi nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki I Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”

Nr sprawy ZP/PN/1/2016

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jakoZamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
    o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 Ad. 1

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm:

Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Domaniewska 37/2.43, 02-672 Warszawa

oraz

Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon Sp. z o.o.

Ul.  Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa

 Cena za realizację zamówienia: 28.553,22 zł brutto (miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie)

 Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryterium oceny ofert uzyskał 100 punktów.

 

 Streszczenie i ocena złożonych ofert

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena (miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto)

Streszczenie
i ocena złożonych ofert

Łączna liczba punktów (kryterium cena 100%)

1.

EKOTRADE Sp. z o.o.

Ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

38.466,00 zł

Oferta niepodlegająca odrzuceniu

74,23 pkt

2.

Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1

03-301 Warszawa

45.903,60 zł

Oferta niepodlegająca odrzuceniu

62,21 pkt

3.

Gustaw Gemini Sp. z o.o.

Ul. Łyskowskiego 18

71-641 Szczecin

30.012,00 zł

Oferta

odrzucona

 

--------

4.

Polis Security Group Sp. z o.o.

Ul. Potok 11

70-812 Szczecin

33.277,30 zł

Oferta niepodlegająca odrzuceniu

85,81 pkt

5.

Konsorcjum firm:

Alkon Ochrona Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Domaniewska 37/2.43

02-672 Warszawa

Biuro Ochrony Osób i Mienia
ALKON Sp. z o.o.

Ul.  Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

 

28.553,22 zł

Oferta niepodlegająca odrzuceniu

100 pkt

 

 

Ad. 2

Zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp odrzuca ofertę złożoną przez Gustaw Gemini Sp. z o.o., Ul. Łyskowskiego 18, 71-641 Szczecin.

 Uzasadnienie

Zamawiający pismem z dnia 15 grudnia 2016r. wezwał wykonawcę na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do wyjaśnienia zaoferowanej ceny oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na jej wysokość. Wykonawca do wyznaczonego terminu tj. do dnia 20.12.2016 r. nie złożył Zamawiającemu żadnych wyjaśnień. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2016/12/27, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2016/12/27 14:31:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2016/12/27 14:31:18 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/12 15:20:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/12 15:17:18 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/12 12:41:24 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/02 11:21:38 modyfikacja wartości
Ewa Rogalińska 2016/12/02 11:08:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/02 10:35:11 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2016/12/02 10:21:03 nowa pozycja