Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na druk wersji polskiej i niemieckiej popularnonaukowej publikacji zbiorowej pt. „Historia techniki na Pomorzu"


Szczecin, 12.01.2021                       

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,  70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowana przez:

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a,
71-441 Szczecin,NIP: 851-29-50-306;REGON: 320140615 - działające w imieniu
i na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie pełnomocnictwa Gminy Miasto Szczecin udzielonego w związku z zawartym porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. (reprezentowane przez Stanisława Horoszko – Dyrektora).

2. Opis przedmiotu zamówienia:             

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty na druk wersji polskiej i niemieckiej popularnonaukowej publikacji zbiorowej pt. „Historia techniki na Pomorzu”. Książka, o której mowa w zdaniu poprzednim, powstaje w ramach projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 Książka zostanie opublikowana w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej.

 Objętość książki (o ile nie wskazano inaczej dotyczy to odpowiednio każdej z wersji językowych): zgodnie z załącznikami. Załączniki można uzyskać pisząc pod adres: biuro@muzeumtechniki.eu

 Nakład: 1000 (tysiąc) egzemplarzy wersji polskiej i 1000 (tysiąc) egzemplarzy wersji niemieckiej.

Wymiary książki: 160-240 mm.

Papier środek - kreda mat minimum 130 g.

Kolorystyka zadruku środka czarno-biała, bez zadruku na spad.

Okładka miękka pełnokolorowa zewnętrznie, laminowana matowo, laminatem o wzmocnionej odporności na zarysowania, materiał – kreda matowa 350 g. Książka klejona purem.

Publikacje mają nadane numery ISBN. Wydawcą jest Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Składy książki winien zostać dostarczony do drukarni najpóźniej 15 lutego 2022 r.

Termin dostawy gotowej książki – 15 marca 2022 r. 

Wycena musi objąć dostawę do siedziby Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Przekazanie gotowej książki nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

 3. Informacja o ofertach częściowych/wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia:

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w terminie od dnia podpisania do dnia 15 marca 2022 r.

 5. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych:

 Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Przez powyższe powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

- akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń; przy czym złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,

- dysponują niezbędnymi umiejętnościami, środkami i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zapytania,

- wykonają przedmiot zapytania w terminie w nim wskazanym.

 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 7. Zawartość oferty:

 Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 8. Kalkulacja ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) oferty:

 Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest skalkulować jej cenę uwzględniając wszystkie warunki co do realizacji zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym.

 Cena oferty (wynagrodzenie) powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną (wynagrodzenie ryczałtowe), obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 9.  Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Kryteria oceny oferty:

Kryterium: Cena ofertowa (wynagrodzenie Wykonawcy) – waga kryterium 100%

 Zamawiający oceni zgodność oferty z zapisami zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 10. Zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 11. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty należy składać w terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku do godz. 12 pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres:biuro@muzeumtechniki.eulub osobiście w siedzibie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki w Szczecinie, w sekretariacie Dyrektora.            

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 12. Osoby do kontaktu:

 Martyna Kita, tel. +48 91 459 92 01, email: biuro@muzeumtechniki.eu

13. Załączniki:

  • załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  • załącznik nr 2 – podglądowy skład wersji polskiej publikacji „Historia techniki na Pomorzu” w formie PDF,
  • załącznik nr 3 - podglądowy skład wersji niemieckiej publikacji „Historia techniki na Pomorzu” w formie PDF. 

14. Informacje dodatkowe:

1. Wybrany Wykonawca zawrze umowę z Gminą Miastem Szczecin, w imieniu i na rzecz której działa Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, na wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie informuje że:

1. Administratorem Państwa danych jest: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 18a, 71-441 Szczecin, e-mail: biuro@muzeumtechniki.eu.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzanie postępowania wynikającego z przepisów prawa, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.

4. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

5. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 25 lat w przypadku realizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych.

7. Macie Państwo prawo do: ochrony Waszych danych osobowych, informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych (iod@muzeumtechniki.eu lub iod@um.szczecin.pl) oraz prawo do odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO..                


Data publikacji: 2022/01/12

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2022/01/12, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2022/01/12 13:06:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2022/01/12 13:06:39 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/01/12 13:05:21 nowa pozycja