Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dla modyfikacji i przystosowania dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie modułu gier


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: modyfikacji i przystosowania dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie modułu gier dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18A

71– 441 Szczecin

Tel./Fax: (91) 4 23 01 11

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm), w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadę konkurencyjności oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013, poz. 885 ze zm.),
 2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 16000 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 złotych)

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  • modyfikacja i przystosowanie dwóch istniejących modułów gier (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego), wersja podstawowa system Windows – wersja końcowa Android w wersji 4.2 i wyższym, iOS 5 i wyższym,
  • Wykonanie: projekt graficzny, oprogramowanie (projekt graficzny musi być wykonany po uzgodnieniu  z Zamawiającym na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego) 1 modułu gier.
 2. Wszystkie gry muszą działać na systemach: Android w wersji 4.2 i wyższym, iOS 5 i wyższym.
 3. Wszystkie gry są przygotowane w trzech wersjach językowych (polski, niemiecki, angielski).
 4. Wszystkie gry w wersji przystosowanej na tablet i smartfon.
 5. Instruktaż postępowania we wszystkich grach w wersji lektorskiej
 6. Zamówienie obejmuje przekazanie Zamawiającemu nast. elementów:
  1. kod źródłowy - kompletny wraz z innymi bibliotekami,
  2. dokumentacja kodu,
  3. instrukcja kompilacji,
  4. skompilowane aplikacje, gotowe do instalacji,
 7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
  1. przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników,
  2. opracuje interfejs gier,
  3. opracuje dokumentację techniczną gier,
  4. przeprowadzi testy gier,
  5. we współpracy z Wykonawcą zarejestruje konta deweloperskie w usłudze App Store oraz Google Play na okres 12 miesięcy
  6. przekaże gry Zamawiającemu,
  7. przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do gier wraz z kompletnym kodem źródłowym i bibliotekami oraz wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych.
  8. będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego. 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Moduły gier interaktywnych  stanowiące przedmiot zamówienia będą :

 1. wykorzystywane do pracy na urządzenia mobilne typu: smartfony i tablety,
 2. działać na systemach operacyjnych: Android w wersji 4.2 i wyższym, iOS 5 i wyższym.
 3. dostępna w sklepach WWW: Google Play, App Store,
 4. Interfejs użytkownika, w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji, powinny być proste w obsłudze oraz spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych.

App Store oraz Google Play

 • Zamawiający we współpracy z Wykonawcą zarejestruje konta deweloperskie w usłudze App Store oraz Google Play na okres 12 miesięcy.
 • Wykonawca umieści moduły gier w App Store oraz Google Play.

Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej modułów gier

 1. Wykonawca przeprowadzi spotkanie analityczne z Zamawiającym w celu uszczegółowienia potrzeb Zamawiającego w zakresie działania modułów gier i ich dokumentacji technicznej.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji technicznej  modułów gier przy przekazaniu modułów gier przez Zamawiającego oraz po każdej modyfikacji modułów gier przez Wykonawcę w ramach serwisu gwarancyjnego. Dokumentacja techniczna modułów gier powinna być dostarczona Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku optycznym (CD/DVD/BD) w formacie MS Word.
 3. Dokumentacja techniczna modułów gier powinna zawierać co najmniej opis rozwiązania, użyte narzędzia programistyczne, źródła danych i ich opis oraz użyte wzorce projektowe, środowiska pracy, opis powiązań z innymi systemami.
 4. Standard opisywania kodu
  1. Kod ma być czytelny;
  2. W przypadku bardziej złożonych algorytmów lub dłuższych metod wymagane są krótkie komentarze bezpośrednio w kodzie.

Wymagania dotyczące testów modułów gier

1.         Wykonawca przeprowadzi – w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - spotkanie analityczne z Zamawiającym w celu uszczegółowienia potrzeb Zamawiającego w zakresie działania modułów gier i dokumentacji technicznej.

2.         Wykonawca zobowiązany jest w terminie 45 od dnia podpisania umowy przygotować prototyp  modułów gier ze scenariuszem testowym oraz przedłożyć go do akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu prototypu (scenariusza) Wykonawca przeprowadzi wraz z Zamawiającym testy modułów gier (w tym również na urządzeniach mobilnych) w terminie 7 dni roboczych.

4.         Po zakończeniu testów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z testów.

5.         Warunkiem pozytywnego odbioru testów (prototypu) przez Zamawiającego jest osiągniecie poprawnego działania modułów gier na poziomie 100% w urządzeniach mobilnych i wszystkich systemach opisanych w § 1 ust. 3 oraz sporządzenie protokołu odbioru testów.

6.         W przypadku, gdy działanie modułów gier nie osiągnie 100% Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia błędów w okresie 2 dni roboczych, przeprowadzeniu z Zamawiającym ponownie testów modułów gier oraz przedstawienia Zamawiającemu w terminie 1 dnia roboczego od zakończenia testu raportu z ponownego testu modułów gier. Odbiór testów potwierdzony zostanie protokołem odbioru testów akceptacyjnych.

7.         Wykonawca po pozytywnym odbiorze testów przez Zamawiającego przekaże moduły gier do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie.

8.         Warunkiem pozytywnego odbioru dzieła przez Zamawiającego jest osiągniecie poprawnego działania modułów gier na urządzeniach mobilnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego na poziomie 100% oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wymagania dotyczące przekazania modułów gier

 1. Wykonawca po pozytywnym odbiorze testów przez Zamawiającego przekaże moduły gier do dyspozycji Zamawiającego
 2. Przekazanie modułów gier wraz z niezbędną dokumentacją techniczną gier opisującą w szczególności kod źródłowy oprogramowaniaw wersji elektronicznej na nośniku optycznym,zostanie potwierdzone protokołem odbioru modułów gier podpisanym przez Strony. 

Wymagania dotyczące przeniesienia praw autorskich

 1. Wykonawca z dniem przekazania przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie majątkowe prawa autorskie do dzieła - opracowane oprogramowania, interfejsu graficznego, kody źródłowe - kompletne wraz z innymi bibliotekami dokumentacji technicznej gier oraz innych utworów wytworzonych w ramach umowy (zwanych dalej modułem gier) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych w zakresie następujących pól eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie modułów gier dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  2. użyczenie, wypożyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy nośnika
   zmodułami gierlub dokumentacji technicznej gier,
  3. dowolnego wykorzystania modułów gier,
  4. zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
  5. prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji modułów gier oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego modułów gier,
  6. poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów modułów gier,
  7. wprowadzania modułów gier oraz wszelkich jej zmian i modyfikacji do pamięci komputerów,  smartfonów, tabletówi innych podobnie działających urządzeń,
  8. wykorzystywanie modułów gier w całości lub w części do celów marketingowych,
  9. rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanego modułów gier.
 2. Ponadto Zamawiający ma prawo do zwielokrotniania kodu programu (kodu źródłowego) i tłumaczeniu jego formy (dekompilacja) w szczególności celem uzyskania informacji niezbędnych do  wprowadzanych wszelkich zmian, modyfikacji.
 3. Wykonawca oświadcza, że z dniem odbioru modułów gier przez Zamawiającego, Wykonawca udziela mu zgody na wprowadzenie do niej zmian i modyfikacji.
 4. Wykonawca w ramach ceny oferty uwzględnia przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych.

5. Z dniem przekazania modułów gier Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie (pełne)  majątkowe prawa autorskie i prawa zależne.

Wymagania dotyczące Interfejsu użytkownika

Wykonawca przedstawi projekt interfejsu użytkownika, kierując się zawartymi poniżej wskazówkami i informacjami.

Jako nadrzędne kryteria stawiane interfejsowi użytkownika modułu Zamawiający rozumie:

Intuicyjność

 • Interfejs użytkownika powinien nawiązywać do przyzwyczajeń użytkownika wynikających z codziennego korzystania z urządzeń mobilnych, oraz przyzwyczajeń użytkownika związanych z wykonywanymi na co dzień czynnościami wynikającymi z obowiązków zawodowych.
 • Ikony zastosowane w interfejsie powinny być jasnymi, zrozumiałymi dla użytkownika symbolami.

Spójność

Każdy element interfejsu dotyczący konkretnego rodzaju czynności powinien być opisany w ten sam sposób, bez względu na miejsce, w którym się pojawia.

Prostota

Interfejs użytkownika oraz wszystkie jego elementy powinny układać się w prosty i logiczny układ, zaś zastosowane terminy i określenia winny w jasny i jednoznaczny sposób informować użytkownika o koniecznych do wykonania przez niego operacjach.

Ochrona

Interfejs użytkownika powinien być tak skonstruowany, by ustrzec użytkowników przed wykonaniem nieprawidłowej czynności poprzez odpowiedni układ oraz kolejność koniecznych do wykonania operacji.

Tolerancja

Interfejs użytkownika winien być tak skonstruowany, by "wybaczać" użytkownikowi popełnione przez niego błędy.

Informacje zwrotne i dialog

Interfejs powinien zapewniać wyświetlanie informacji zwrotnych dotyczących działań użytkownika w sytuacji gdy jest to wymagane.


Data publikacji: 2014/06/26

Załączniki:


Szczecin, dnia 15 lipca 2014r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PROCEDURY

 

Dotyczy: procedury w trybie zapytania ofertowego na modyfikację i przystosowanie dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie projektu graficznego, oprogramowania modułu gier dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

 

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie unieważnia procedurę na modyfikację i przystosowanie dwóch istniejących modułów gier oraz wykonanie projektu graficznego, oprogramowania modułu gier dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 14.07.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2014/06/26, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2014/07/15 14:34:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2014/07/15 14:34:31 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/07/15 14:19:37 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/06/26 09:50:57 nowa pozycja