Zamówienia publiczne

PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE


 18.03.2020
Ogłoszenie nr 524822-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie: PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32014061500000, ul. ul. Niemierzyńska , 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 45 99 201, e-mail biuro@muzeumtechniki.eu, faks 91 42 30 111.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumtechniki.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumtechniki.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumtechniki.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
Sekretariat (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
 (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
Numer referencyjny: ZP/1/3/DA/MTIK-ZS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie na element przestrzenny z fontanną. 2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Niemierzyńskiej, na działkach nr 2/7 i 18dr (przyłącza) obręb 1002. Działka gruntu 2/7 stanowi przedmiot użyczenia na rzecz Zamawiającego za wyjątkiem obszaru 16 m2, ograniczonego istniejącym ogrodzeniem, który jest przedmiotem użytkowania przez Polski Związek Działkowców – Rodzinne Ogrody Działkowe „Niemierzyn”. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres robót: 1) Usunięcie wody ze zbiornika przeciwpożarowego wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień i ewentualnych opłat na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki ściekowej. 2) Całkowita rozbiórka istniejącego zbiornika p.poż. łącznie z dnem. 3) Wykonanie muru oporowego w rejonie skarpy ogrodów działkowych wraz z robotami ziemnymi obejmującymi wyrównanie skarpy po stronie ogrodów do poziomu drogi wewnętrznej sąsiadującej z terenem inwestycji, jednak nie wyżej niż 1,10m od korony muru. 4) Wykonanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej. 5) Wykonanie liniowej fontanny wraz z podziemnymi pomieszczeniami: �� podłużna niecka z betonu hydrotechnicznego przykryta pomostami z kraty pomostowej, �� podziemne pomieszczenia techniczne, �� zbiornik wstępny, �� fontanna liniowa: 23 dysze zintegrowane z reflektorami LED RGB wyposażone w zawory sterowane sygnałem DMX, zasilane 2 pompami zasilającymi dysze wodne (zgodnie rysunkiem nr 1 pn. „Schemat układu technologicznego fontanny” dokumentacji projektowej TOM 7 Technologia fontanny),, �� technologia obiegu i uzdatniania wody wraz ze wszystkimi urządzeniami, �� wentylacja mechaniczna pomieszczeń podziemnych, �� instalacje elektryczne i AKPiA wraz z urządzeniami sterującymi i osprzętem oraz modułem GSM. (Zawarcie umowy z operatorem GSM pozostaje po stronie Zamawiającego), 6) Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia placu wokół fontanny oraz elementy małej architektury (2 ławy-siedziska, logotyp Muzeum, 6 stojaków rowerowych, 2 kosze na odpadki), 7) Budowa linii kablowej nn, zasilającej tablicę główną, montaż tablicy głównej, montaż przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw oświetleniowych, montaż instalacji wyrównawczej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu. 4. Szczegółowy opis robót budowlanych objętych zamówieniem został zawarty w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111291-4
45262210-6
45400000-1
45232460-4
45300000-0
45332000-3
45310000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 7 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
7
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięć) % Wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Doświadczenie Wykonawcy Minimalny poziom zdolności: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie fontanny wyposażonej w co najmniej 5 dysz wodnych i automatyczny system sterowania. Uwaga: - Pojęcie „budowa”i „przebudowa”, należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo budowlane. - W przypadku gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem. 2. Osoby skierowane do realizacji zamówienia. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 1) Kierownik budowy - minimum jedna (1) osoba posiadającą: a) uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. b) co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień jak w lit. a) w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2) Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 3) Kierownik robót branży sanitarnej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Uwaga: - Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. - Zamawiający uzna wyżej postawiony wymóg za spełniony jeśli jedna osoba będzie posiadać kwalifikacje dla kilku specjalności, pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji, doświadczenia dla danych funkcji (stanowisk). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokument, o którym mowa w pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. b) dowodów określających czy te roboty budowlane (określone w wykazie robót) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania, a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 4. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy 00/100 złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 1) Wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ul. Niemierzyńska 18A, 71– 441 Szczecin wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib, 2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego tj. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”. 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 4) wskazanie sumy gwarancyjnej, 5) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 6) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 07 1240 1864 1111 0010 0885 1036 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 15,00
Obsługa serwisowa fontanny 25,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jest niedopuszczalna. 3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, których to lokalizacja uniemożliwia prowadzenie robót; b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu). O wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy); c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: - wstrzymania robót przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej, - braku dostępu do mediów niezawinionego przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), - z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, - braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) - innych okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie niniejszej Umowy; e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; f) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie lub prac archeologicznych; g) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, sytuacje kryzysowe (stan wyjątkowy, stan zagrożenia epidemicznego itp.) wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron lub których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, - Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-g, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy. 2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tej inwestycji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w kosztorysie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku wystarczających danych w tym dokumencie uwzględnione zostaną cenniki i inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na moment zawarcia Umowy oraz wysokości czynników cenotwórczych stanowiące podstawę sporządzenia Kosztorysu ofertowego. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych o których mowa wyżej; 3) zmiana polegająca na: a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia, - po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 4) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z §6 Umowy; 5) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 6) konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających w szczególności ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą; Każda ze wskazanych w lit. a – e zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu szczegółowego, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych według publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzenia kosztorysu: a) stawka roboczogodziny R – średnia dla województwa zachodniopomorskiego, b) koszty pośrednie Kp (R+S) – minimalne, c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – minimalny, d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji, a w przypadku ich braku na podstawie ogólnie dostępnych cenników i katalogów, w tym również cen dostawców dostępnych na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 7) zmiana Umowy umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych Umową. Zmiana ta może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawcę. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 8) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 4. Dopuszczona jest możliwość zmiany Harmonogramu rzeczowo – finansowego o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, polegająca na przesunięciu rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania robót budowlanych w nim wskazanych w szczególności w związku z przyczynami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnym, a także jeśli zmiana tego rodzaju wpłynie na usprawnienie procesu organizacji robót, tempa robót, dopasowanie możliwości ich wykonania do warunków atmosferycznych czy też dostępności materiałów budowlanych, a także skoordynowania robót z ewentualnymi robotami lub innymi pracami nieobjętymi przedmiotem Umowy, w tym ewentualnych robót wykonywanych przez podmiot trzeci wprowadzony na teren budowy w trybie ust. 3 pkt. 7 – o ile zmiana ta nie dotyczy ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmiana niewymagająca sporządzenia aneksu). 5. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). 6. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia. 7. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH__
 

Szczecin, dnia 2 kwietnia2020 r.

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

Znak sprawy: ZP/1/3/DA/MTIK-ZS

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy dostawa i montaż siedzisk terenowych z konglomeratu marmurowego polerowanego z siedziskiem
z drewna egzotycznego - 3 kpl. jest w zakresie zadania?

Odpowiedź:

Tak, jest w zakresie zadania /zgodnie z przedstawioną geometrią oraz charakterystyką materiałową

 

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych (warsztatowych) tych siedzisk z określeniem szczegółowych wymiarów, materiałów, kolorów i podanie przykładowego producenta

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma możliwości podania producenta /realizacja powinna być wg wskazanej geometrii i charakterystyki materiałowej. Są to tak zwane meble miejskie, które nie były przez nas projektowane, a umieszczono je jako rozwiązanie zaprojektowane.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych (warsztatowych) LOGOTYPU z określeniem szczegółowych wymiarów, rodzaju materiałów, kolorów, sposobu wykonania konstrukcji

Odpowiedź:

Logotyp Muzeum-element przestrzenny musi być identyczny w proporcjach i kolorystyce jak obowiązujący logotyp Muzeum-Instytucji. Wymiary logotypu podane są na rysunku nr 3 (części architektury). Cały element przestrzenny ma mieć charakter kasetonu reklamowego z poliwęglanu (dopuszcza się PCV lub szkło klejone).

Logotyp: kolorystyka, sposoby połączenia elementów i wykończenia (jako część identyfikacji wizualnej, element nad fundamentem logotypu: nie jest elementem budowlanym) przed wykonaniem powinien być przedstawiony Inwestorowi w formie wniosku materiałowego do zaakceptowania. Projektant zdaje sobie sprawę, że techniki realizacji reklam przestrzennych w ciągu ostatnich pięciu lat uległy postępowi, stąd otwartość projektanta na przyjęcie rozwiązań najbardziej aktualnych w realizacji niniejszego elementu identyfikacji wizualnej

 

Pytanie nr 4

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju płyt do wykonania nawierzchni: grubość, kolor, sposób wykończenia

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż:

-   Na rysunku nr 03 (architektura) podane są warstwy przekrojowe – grubość płyt 6 cm.

- Na rysunku nr 06 (architektura) podana jest kolorystyka (grafit /bazalt), struktura oraz formaty płyt nawierzchni.

Sposób ułożenia nawierzchni wyjaśnia rysunek nr 06 (architektura), tam również znajduje się zdjęcie nawierzchni – do takiej struktury należy dążyć na etapie realizacji.

 

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie parametrów krat pomostowych użytych na fontannie: rodzaj stali, wysokość, grubość płaskowników, rozmiar oczka itd.

Odpowiedź:

Minimalnewymagania dla (dwóch formatów) zaprojektowanych krat pomostowych to:

Solidnie wykonana z płaskownika 30×2.

Długość płaskowników min: 500mm.

Zabezpieczona przed działaniem wody, powietrza oraz korozji – ocynkowana. Produkowane według
DIN 24537, powłoka ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461.

 

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie parametrów siatki elewacyjnej - rodzaj stali, kolor

Odpowiedź:

Szczegółowy opis siatki fasadowej znajduje się na rysunku nr 06 (architektury)

a) wielkość oczka w poziomie

b) wielkość oczka w pionie

c) szerokość mostka

d) grubość blachy oraz waga i prześwit (wg normy DIN 791).

 

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych (warsztatowych) konstrukcji pod siatki elewacyjne.

Odpowiedź:

Rysunek nr 06 (architektury) określa każdą z formatek siatki fasadowej oraz sposób fazowania. W zależności od dostawcy (zgodnie z zacytowanymi wymaganiami w pkt.6.) należy zastosować (co jest opisane
na rysunku): mocowanie systemowe producenta

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Jednocześnie informujemy, że wizyty dotyczące zamówień publicznych (składanie lub otwarcia ofert) rozpatrywane będą indywidualnie przez pracownika Zamawiającego. Po przyjściu do Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie na Portierni należy zgłosić cel wizyty („Zamówienia publiczne”) i poczekać na kontakt właściwego pracownika.

W związku z obecną sytuacją i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą o rozważenie konieczności udziału Państwa lub Państwa pracowników w publicznych otwarciach ofert. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie informacje z otwarcia ofert będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej.

 

 

 

Szczecin, dnia 3 kwietnia2020 r.

 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

Znak sprawy: ZP/1/3/DA/MTIK-ZS

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019, poz. 1843) modyfikuje treść SIWZ poprzez modyfikację projektu umowy – załącznika nr 1 do SIWZ.

 I tak, Zamawiający dodaje do projektu umowy – załącznika nr 1 do SIWZ §161 w brzmieniu:

 

㤠161

Zmiana umowy w związku z COVID-19

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.

 1. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.
  2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
  3. poleceń  wydanych  przez  wojewodów  lub  decyzji  wydanych  przez  Prezesa  Rady  Ministrów  związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian.
  4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
  5. okoliczności, o których mowa w pkt 1–4,  w zakresie  w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
  6. wprowadzeniem płatności częściowych
 2. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.
 3. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2
  i 3, w terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności o których mowa w ust. 2 na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
 4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
  o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
 5. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 6. zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,
 7. zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

 1. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej częścimoże nastąpićwyłącznie o czas trwania przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca dokona stosownego wydłużenia terminów zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 Umowy.
 2. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.
 3. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń
 4. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.
 5. Przepisy ust. 8 i 9 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.”

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


Data publikacji: 2020/03/18

Załączniki:


Szczecin, dnia 6 kwietnia2020 r.

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

Znak sprawy: ZP/1/3/DA/MTIK-Z6

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

 

 1. Kwota na sfinansowanie zamówienia: 1 930 610,00 złbrutto.
 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminieoraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

  

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, warunki płatności

Termin gwarancji

Obsługa serwisowa fontanny

 

1

Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.

Ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

 

 

2 337 000,00 zł

 

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy
liczącod dnia odbioru końcowego robót

Tak, przez okres 60 miesięcyliczącod dnia odbioru końcowego robót

 

2

EXPERT Sp. z o. o.

Ul. Pyrzycka 4

73-115 Dolice

 

 

2 499 516,86 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy
liczącod dnia odbioru końcowego robót

Tak, przez okres 24 miesięcyliczącod dnia odbioru końcowego robót

 

 

 

 

Szczecin, dnia 28 kwietnia2020 r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „PRZEBUDOWA NA FONTANNĘ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE”.

Znak sprawy: ZP/1/3/DA/MTIK-ZS

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (dalej „Zamawiający”) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw., prowadzonym zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO AKWAPLANTA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 • Cena za realizację zamówienia: 2 337 000,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena  - 60 pkt.

 • Termin gwarancji:  60 miesięcyliczącod dnia odbioru końcowego robót

Ilość uzyskanych punktów w kryterium termin gwarancji– 15 pkt.

 • Obsługa serwisowa fontanny: Tak, przez okres 60 miesięcy liczącod dnia odbioru końcowego robót

Ilość uzyskanych punktów w kryterium obsługa serwisowa fontanny –25 pkt.

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 100 punktów.

 

Zamawiający poniżej podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Ocena oferty

Kryteria oceny ofert

Łączna liczba punktów

Cena brutto

(PLN)

Liczba

pkt

Termin gwarancji

(m-ce)

Liczba

pkt

Obsługa serwisowa fontanny

Liczba

pkt

EXPERT Sp. z o. o.

Ul. Pyrzycka 4

73-115 Dolice

 

Oferta odrzucona

 

2 499 516,86

---

60 m-cy liczącod dnia odbioru końcowego robót

---

Tak, przez okres 24miesięcyliczącod dnia odbioru końcowego robót

---

---

 

PRZEDSIĘBIORSTWO AKWAPLANTA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

 

Oferta niepodlegająca odrzuceniu

 

2 337 000,00

60,00 pkt

60 m-cy liczącod dnia odbioru końcowego robót

15

pkt

Tak, przez okres 60 miesięcyliczącod dnia odbioru końcowego robót

25 pkt

100
pkt


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2020/03/18, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2020/04/29 21:42:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2020/04/29 21:42:32 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/04/28 21:25:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/04/06 13:30:47 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/04/06 13:28:51 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/04/03 17:50:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/04/02 11:19:10 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2020/03/18 14:15:12 nowa pozycja