Zamówienia publiczne

Przetarg niegraniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Wartość przetargu: 119.810,00


Szczecin: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014
Numer ogłoszenia: 413716 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie , ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 45 99 201, faks 91 42 30 111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego jak poniżej: 1) Tablet - 100 szt 2) Słuchawki nauszne - 100 szt. 3) Urządzenie do ładowania i synchronizacji tabletów - 1 szt. 4) Skrzynia transportowo-ładująca na tablety - 3 szt. 5) Urządzenie typu acces point - 8 szt. 6) Urządzenie typu switch - 1 szt. 7) Router - 1 szt. 8) Wodoodporny pokrowiec na tablet - 100 szt. 2. Dostarczony sprzęt informatyczny winien być fabrycznie nowy oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do każdego sprzętu należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.34.21.00-3, 30.21.32.00-7, 32.42.00.00-3, 30.23.20.00-4, 31.21.33.00-5, 30.23.72.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia ww. warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ ze wskazaniem parametrów oferowanych urządzeń

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SIWZ (sekcja III.4.2 ogłoszenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Czas reakcji na serwis - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku: 1) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; 2) gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. Powyższe dopuszczalne jest tylko wówczas gdy konieczność taka powstanie w następstwie okoliczności których nie można było przewidzieć (w tym zmian w przepisach prawa); 3) braku dostępności zaoferowanego sprzętu w trakcie realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza w ramach zaoferowanej ceny jednostkowej zmianę oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż parametry techniczne nowego sprzętu będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność. 2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://muzeumtechniki.eu/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. nr 1.26) Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71- 441 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: tak, w ramach projektu pn. Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i cross marketing w obiektach muzealnych: Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2014/12/18

Załączniki:


Szczecin, dnia 31grudnia2014r.

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie”

Znak sprawy: ZP/PN/4/2014

 

Zawiadomienie o WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) zawiadamia o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 3. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

 Ad.1)

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna

Ul. Racławicka 23

73-110 Stargard Szczeciński

 Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała następującą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:

 1. Cena – 80 punktów na 80 możliwych do uzyskania, cena oferty wyniosła 144.279,00zł.
 2. Czas reakcji na serwis(1 dzień roboczy) – 20 pkt. na 20 możliwych do uzyskania.

Łączna liczba punktów 100

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:

 

Kryterium

Waga kryterium

Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium

Cena

80%

80 pkt

Czas reakcji na serwis

20%

20 pkt

 

Zasady oceny kryterium „Cena ”

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

                                                          Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej =  -------------------------------    x   80 = liczba pkt za kryterium cena

                                                   Cena oferty badanej

 

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 80 pkt.

 

Zasady oceny kryterium „Czas reakcji na serwis”

Kryterium czas reakcji na serwis zostanie obliczone według następującego wzoru:

4 dni robocze – 0 pkt.

3 dni robocze – 4 pkt.

2 dni robocze – 10 pkt.

1 dzień roboczy – 20 pkt.

 

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji,wraz  ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert oraz łączną punktacją:

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt
w kryterium „cena”

 

Czas reakcji na serwis

Liczba pkt
w kryterium „Czas reakcji na serwis”

Łączna liczba punktów

Kolejność ofert wg. kryterium oceny ofert

MAQSIMUMMatusiewicz Ruchlewicz Wycichowski Sp.j

Al. Wojska Polskiego 14

70-471 Szczecin

147.032,00

78,50

 

 

1 dzień roboczy

20

 

 

 

98,50

Oferta druga w kolejności

 

Ad.2)

Zamawiający odrzuca oferty złożone przez wykonawców:

1. „PHPU ZUBER” Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia [dostawy] nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości – parametrów technicznych, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego. Mając powyższe na względzie wskazujemy, iż Wykonawca w ramach złożonej oferty zaoferował dostawę sprzętu informatycznego jak poniżej, niespełniającego wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego tj.:

 • Tablet(nazwa sprzętu: Modecom FreeTab 9706 IPS2 X4+) zgodnie z informacją uzyskaną od producenta waży 630g, a nie jak wymagał Zamawiający w poz. 10 tabeli – do 500g.
 • Switch (nazwa sprzętu: DGS-1210-10P) posiada 10 szt. portów, a nie jak wymagał Zamawiający w poz. 2 tabeli – minimum 12 szt. portów.

 

2. Alternative Technology Sp. z o.o., ul. Igańska 24, 04-087 Warszawa

Podstawa prawna:

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wskazać należy, że oferta nie odpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot zamówienia [dostawy] nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia, co do zakresu, ilości, jakości – parametrów technicznych, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia w stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego. Mając powyższe na względzie wskazujemy, iż Wykonawca w ramach złożonej oferty zaoferował dostawę sprzętu informatycznego jak poniżej, niespełniającego wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego tj.:

 • Switch (nazwa sprzętu: Dlink DGS-1210-10P) posiada 10 szt. portów, a nie jak wymagał Zamawiający w poz. 2 tabeli – minimum 12 szt. portów.

 

Ad. 3)

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą,który złożył najkorzystniejszą ofertę
zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron ustalonym telefonicznie, nie wcześniej jednak niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia,zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. Planowany termin podpisania umowy: 7 stycznia 2015r.

 

 

Szczecin: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014
Numer ogłoszenia: 5870 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 413716 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a, 71-441 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 45 99 201, faks 91 42 30 111.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego jak poniżej: 1) Tablet - 100 szt 2) Słuchawki nauszne - 100 szt. 3) Urządzenie do ładowania i synchronizacji tabletów - 1 szt. 4) Skrzynia transportowo-ładująca na tablety - 3 szt. 5) Urządzenie typu acces point - 8 szt. 6) Urządzenie typu switch - 1 szt. 7) Router - 1 szt. 8) Wodoodporny pokrowiec na tablet - 100 szt. 2. Dostarczony sprzęt informatyczny winien być fabrycznie nowy oraz posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do każdego sprzętu należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.34.21.00-3, 30.21.32.00-7, 32.42.00.00-3, 30.23.20.00-4, 31.21.33.00-5, 30.23.72.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i cross marketing w obiektach muzealnych: Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa sprzętu informatycznego dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EL TORO Bobrowski Blatkiewicz Sp. J., ul. Racławicka 24, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119810,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 144279,00
 • Oferta z najniższą ceną: 94956,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147032,00
 • Waluta: PLN.

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2014/12/18, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2015/01/09 15:08:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2015/01/09 15:08:15 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/12/31 11:23:38 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/12/18 11:43:52 nowa pozycja