Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie


I. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

ul. Niemierzyńska 18A

71– 441 Szczecin

Tel./Fax: (91) 4 23 01 11

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm), w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zasadę konkurencyjności oraz art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013, poz. 885 ze zm.),

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zgodnie z załącznikiem nr A do zapytania ofertowego.
  2. Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin.

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia: w terminie 42 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.


Data publikacji: 2014/12/17

Załączniki:


Szczecin, 30.12.2014 r.

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Dostawa oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

 

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oraz montaż Systemu Kontroli Dostępu dla Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

Oferta uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert (100 pkt), spełniającą wymogi Zamawiającego opisane w zapytaniu ofertowym:

 

JAWA CONTROL Sp. z o.o., ul. Centralna 61, 31-586 Kraków

Wykonawca zaoferował wykonanie usługi za łączną cenę brutto 62.941,56 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden  56/100 złotych).

 

Pozostałym Wykonawcom dziękujemy za zainteresowanie niniejszą procedurą i złożenie ofert.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2014/12/17, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2014/12/30 15:22:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2014/12/30 15:22:39 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/12/30 15:14:20 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2014/12/17 10:45:31 nowa pozycja