Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru


Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług na stanowisku Specjalisty ds. realizacji projektu i nadzoru w ramach projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy INTERREG VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

Specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru

                           

Zakres obowiązków w ramach projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu- transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”

 

Nadzór nad całokształtem działań realizowanych przez Muzeum w ramach projektu, a w szczególności:

- nadzór nad  realizacją umowy Gminy z Muzeum w zakresie współpracy polsko-niemieckiej i realizacji zadań miękkich,

- współpracę merytoryczną z Muzeum i nadzór w zakresie  realizacji celów promocyjnych Gminy Miasto Szczecin biorąc pod uwagę obowiązki informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie,

- udział w pracach przy postępowaniu przetargowym na Eksperymentatorium,

-  udział  merytoryczny w procesie projektowania wystawy interaktywnej,

- bieżąca współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego;

- uczestnictwo w roboczych spotkaniach zespołu projektowego, w Komitetach Projektu z Partnerem Wiodącym,

- bieżące raportowanie postępu rzeczowego i finansowego w ramach projektu do dysponenta środków - Wydział Kultury;

- opracowanie danych na spotkania Komitetu Projektu z Partnerem Wiodącym,

- dystrybucja publikacji popularnonaukowej wśród instytucji kultury będących w kręgu potencjalnych odbiorców,

- nadzór nad  działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez Muzeum w ramach projektu,

- opiniowanie programu edukacji,

- przekazywanie w porozumieniu z koordynatorem, bieżących informacji o projekcie podmiotom zewnętrznym.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

-  udokumentowany staż pracy w sektorze kultury lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

- udokumentowany staż pracy w administracji publicznej,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- znajomość przepisów prawa: ustawy z 08 III 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2020r.

-  znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania publicznych instytucji kultury,

-  znajomość zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym znajomość środowisk i instytucji, krajowych oraz zagranicznych, których celem działalności jest ochrona, prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego,

- znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie,

- znajomość zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym w ramach Programu Współpracy INTERREG,

 

Wymagania dodatkowe:

 

- zdolności organizacyjne,

- wysoka kultura osobista w kontaktach z instytucjami zagranicznymi,

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,

- bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność i samodzielność,

- dobra organizacja pracy,

- okresowo dyspozycyjność w godzinach popołudniowych w związku z delegacjami zagranicznymi do Niemiec,

- obsługa Outlook, Excel, Word.

 

Oferujemy:

 

- pracę na umowę zlecenie do dnia 31.12.2021,

- możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury.

 

Wymagane dokumenty:

 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,

- życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych,

- oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania w realizację wszystkich projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać wraz z dopisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (na podstawie Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Do  15.03.2021 roku na adres: biuro@muzeumtechniki.eu, w temacie wiadomości proszę wpisać „Specjalista ds. realizacji projektu i nadzoru

Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (drogą elektroniczną lub telefonicznie).


data wygaśnięcia: 2021/03/15


Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2021/03/09, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/03/15 09:58:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/03/15 09:58:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/15 09:48:50 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/15 09:40:26 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/09 09:27:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/09 09:26:10 nowa pozycja