Rada Muzeum


ZARZĄDZENIE NR 591/22
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz 8 ust. 1 i ust, 3 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r, w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672; z 2019 r. poz. 6102); zarządzam, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2023 r. powołuje się Radę Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:

1. Damian Damljanović - Prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej;

2. mgr inż. Małgorzata Gadomska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Szczecinie (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna - Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie);

3. Joanna Leszczyńska - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin;

4. dr Dariusz Kacprzak - Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich;

5. dr hab. inż.. prof. PM Jaromir Mysłowski - Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie;

6. Paweł Pawłowski - Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;

7. dr hab. inż., prof. ZUT Krzysztof Pietrusewicz - Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 545/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2018 r, w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (zm. Zarządzeniem Nr 133/21 z dnia 1 8 marca 2021 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

 

 

ZARZĄDZENIE NR 534/23

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 14 listopada 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz § 8 ust. 1 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1672; z 2019 r. poz. 6102), zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 591/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dorota Serwa — Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2015/12/08, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2024/03/26 11:59:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2024/03/26 11:59:46 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/12/14 10:50:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/12/14 10:49:15 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/12/14 10:36:09 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2019/05/13 12:46:33 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2019/05/13 12:44:59 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2015/12/08 08:49:57 nowa pozycja