Deklaracja dostępności


Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP-u Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Data publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej:

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Oświadczenie sporządzono dnia:
  • Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności Maria Szponar e-mail: dostepnosc@muzeumtechniki.eu, Telefon: 91 45 99 201, fax. 91 42 30 111.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Lokalizacja

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin

 

Otoczenie

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie znajduje się w granicach osiedla administracyjnego o nazwie Niebuszowo-Bolinko w dzielnicy Śródmieście. Brama główna prowadzi na dziedziniec muzeum i jest dostępna od ulicy Niemierzyńskiej. Brama jest otwarta w godzinach funkcjonowania Muzeum. Jest to również brama wjazdowa dla pojazdów. Teren wyłożony kostką brukową. W niektórych miejscach znajdują się szyny tramwajowe. Po lewej stronie od wjazdu znajduje się niewielki budynek ochrony. Do budynku prowadzą 3 niskie schody. Portierzy wychodzą przed budynek. Dzięki temu pokonywanie przeszkody nie jest konieczne.

 

Parking

Dziedziniec pełni funkcję parkingu dla zwiedzających i pracowników. Aktualnie nie ma miejsc parkingowych wydzielonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na ul. Żupańskiego, 100 m od bramy wjazdowej muzeum.

 

Wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne (dla zwiedzających) oraz tylne wejście (dla pracowników i interesantów).

 

  • Wejście główne

Wejście (dla zwiedzających) znajduje się w przeszklonej części budynku, po prawej stronie patrząc od bramy wjazdowej. Szklane drzwi otwierane są ręcznie, mają 110 cm szerokości, po otwarciu drugiego skrzydła ich całkowita szerokość to 220 cm. W progu drzwi znajduje się listwa o wysokości 2 cm.

Kasa i szatnia

Kasa znajduje się na wprost drzwi wejściowych. Kasa oznaczona jest neonem z nazwą instytucji. Funkcję szatni pełnią szafki samoobsługowe. Patrząc od drzwi wejściowych szafki znajdują się na lewo za kasą (naprzeciwko wejścia do toalet) oraz z tyłu kasy. 

Toalety

Toalety w holu z kasą (strefa niebiletowana) – toalety znajdują się z lewej strony patrząc od drzwi wejściowych (naprzeciwko szatni) w przeszklonym korytarzu, do którego z holu z kasą prowadzą drzwi o szerokości 90 cm. Przeszklony korytarz ma szerokość: 110 cm w najwęższym i 150 cm w najszerszym miejscu. Dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi o szer. 90 cm).

Toalety w przestrzeni wystawienniczej (strefa biletowana) – na prawo po przejściu przez bramki biletowe. Dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (drzwi o szer. 90 cm) i pomieszczenie z przewijakiem.

Winda i schody

Winda i schody znajdują się z prawej strony od wejścia do muzeum. Winda posiada dwa wejścia: pierwsze przy drzwiach do Motoeksperymentarium, do którego prowadzą cztery schody (posiadają poręcze). Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z windy z poziomu 0. Wejście do windy z poziomu 0 znajduje się za schodami. Winda przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd windą możliwy na: poziom prowadzący do Motoeksperymentarium, piętro 1, piętro 2 oraz poziom -1 (dostępny jedynie dla upoważnionych pracowników).

Wystawy

Wejście na wystawy znajduje się po lewej stronie patrząc od wejścia głównego. Przed wejściem na wystawy znajdują się bramki biletowe. 

Duża sala wystawowa - znajduje się naprzeciwko gablot wystawowych, czyli po przekroczeniu bramek biletowych należy kierować się w lewo.  Nawierzchnia betonowa z przeszklonymi kanałami rewizyjnymi i szynami tramwajowymi w sali sprawia, że osoby z niepełnosprawnościami mogą wymagać wsparcia przez inną osobę. Motocykle i opisy zawieszone na różnych wysokościach mogą stanowić przeszkodę.

Małe sale wystawowe - znajdują się na wprost bramek biletowych. W każdej małej sali wystawowej są drzwi do dużej sali wystawowej.

Sala wystawowa w podziemiach - otwarta jest jedynie, jeżeli znajduje się w niej wystawa czasowa. Do podziemi prowadzą drzwi z sali głównej o szerokości 123 cm. Drzwi posiadają klamkę i są otwierane ręcznie. W czasie wystaw w podziemiach drzwi do nich są na stałe otwarte. Za drzwiami znajdują się schody z poręczą. Możliwy zjazd platformą przystosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformę obsługuje pracownik muzeum.

Motoeksperymentarium

Motoeksperymentarium znajduje się po prawej stronie patrząc od wejścia. Z poziomu kasy do Motoeksperymentarium prowadzą cztery schody. Istnieje możliwość wjazdu na ten poziom windą. Przed wejściem do sali interaktywnej znajdują się bramki biletowe. 

Sale edukacyjne

Sale edukacyjne „Stoewer” i „Junak” znajdują na 1 piętrze. Możliwość wjazdu windą lub wejścia schodami po prawej stronie patrząc od wejścia.  Na tym samym piętrze znajdują się: toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta męska, toaleta damska oraz przejście służbowe do klatki schodowej, która prowadzi na inne piętra.

Sala konferencyjna

Sala konferencyjna znajduje się na 2 piętrze. Możliwość wjazdu windą lub wejścia schodami po prawej stronie patrząc od wejścia.  Na tym samym piętrze znajdują się: toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, toaleta męska, toaleta damska, czytelnia oraz przejście służbowe do klatki schodowej, która prowadzi na inne piętra.

Kawiarnia

Kawiarnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Do kawiarni prowadzą schody znajdujące się na prawo przed bramkami biletowymi na wystawy. Możliwy wjazd platformą przystosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformę w godzinach otwarcia wystaw obsługuje pracownik muzeum.

Biura Działu Edukacji i Komunikacji

Biura działu edukacji znajdują się na 3 piętrze.  . Schody i winda umożlwiające dostanie się maksymalnie na 2 piętro znajdują się po prawej stronie patrząc od drzwi wejściowych. Do 3 piętra prowadzi przejście służbowe  klatką schodową, brak możliwości wjazdu widą. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta na ten poziom istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób w innym pomieszczeniu.

 

  • Wejście tylne

Wejście do biur znajduje się na tyłach budynku. Do wejścia prowadzi droga wzdłuż muru po lewej stronie budynku. Istnieje możliwość dojazdu samochodem osobowym. Nawierzchnia wyłożona kostką brukową bez barier architektonicznych. Wejście jest oznaczone tabliczką z godzinami funkcjonowania sekretariatu. Za szklanymi drzwiami wejściowymi znajduje się: wiatrołap i kolejne szklane drzwi prowadzące do klatki schodowej. Każde ze szklanych drzwi ma takie same wymiary - 93 cm szerokości, po otwarciu drugiego skrzydła - 138 cm. Drzwi posiadają klamki i są otwierane ręcznie.

Biura działów: Administracji, Techniki, Kadr, Księgowości oraz Sekretariatu i Dyrekcji

Biura znajdują się na tyłach budynku.  Na parterze na klatce schodowej znajduje się tablica informująca o położeniu i numeracji pomieszczeń przypisanych do określonych działów. Drzwi obok tablicy są przejściem służbowym do sali wystawowej i nie mogą z nich korzystać osoby nieupoważnione.

Na parterze z prawej strony znajduje się wejście do korytarza z pokojami działów: Administracji i Techniki. Na pierwszy poziom prowadzą schody ze spocznikiem. W tej części budynku nie ma windy. Do spocznika prowadzą schody z obustronnymi poręczami, za spocznikiem poręcz z jednej strony. Na piętrze antresola z wejściami do biur działów: Kadr, Księgowości, Administracji oraz Sekretariatu i Dyrekcji. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta na ten poziom istnieje możliwość obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób w innym pomieszczeniu. W tej części budynku nie ma windy ani toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Opis dostosowań

W budynku nie są dostępne: pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

Udogodnienia

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zjazd do sali wystawowej w podziemiach umożliwia platforma. Urządzenie obsługuje pracownik muzeum i jest ono przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób starszych

W przestrzeni wystawienniczej znajdują się ławki będące częścią ekspozycji, które mogą służyć do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

W Muzeum dzieci poruszają się pod opieką osoby dorosłej. Do sali wystawowej wolno wchodzić z wózkami. Pomieszczenie z przewijakiem znajduje się na parterze w holu, do którego prowadzi wyjście z sali wystawowej po prawej stronie od drzwi wejściowych.Z powodu remontu pomieszczenie z przewijakiem jest niedostępne.

Pies przewodnik i pies asystujący

Do budynku muzeum można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.


udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2023/04/06, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2023/04/07 09:29:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2023/04/07 09:29:06 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 15:05:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 15:01:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 15:00:47 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:59:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:59:22 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:58:23 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:57:49 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:56:38 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:55:20 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:54:41 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2023/04/06 14:53:12 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/05/31 13:11:53 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/03/25 15:13:43 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2022/03/25 09:16:19 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:50:34 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:45:28 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/29 09:16:28 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:29:57 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:26:32 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:26:18 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:25:36 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:22:07 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:21:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:18:45 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:17:56 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:16:14 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 11:02:22 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:21:27 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:18:17 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:16:08 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 10:11:00 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/25 09:43:44 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2021/03/15 09:57:28 nowa pozycja