Informacja o udzielonych zamówieniach

Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki W Szczecinie


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki W Szczecinie
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320140615
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Niemierzyńska 18A
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-441
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.stanuch@muzeumtechniki.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzeumtechniki.eu
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/868605
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki W Szczecinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af19d750-a496-11ee-948d-82b0c04ef850
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00085052
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00297091/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w
Szczecinie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00572727
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00085052/01 z dnia 2024-02-01
2024-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: 2.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 1300813,01 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony terenów, obiektów i mienia Muzeum Techniki i Komunikacji –
Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1498148,28 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1680545,52 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1498148,28 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Alkon ACC Sp. z o.o.
Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Biuro Ochrony Alkon Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552364408
7.3.3) Ulica: Firlika 41
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00085052/01 z dnia 2024-02-01
2024-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
7.3.4) Miejscowość: Szczecin
7.3.5) Kod pocztowy: 71-637
7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-31
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1498148,28 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00085052/01 z dnia 2024-02-01
2024-02-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2024/01/31, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2024/02/01 10:03:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2024/02/01 10:03:15 modyfikacja wartości
Bogdan Stanuch 2024/01/31 10:19:30 nowa pozycja