Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej


Informujemy, że wszelka  korespondencja odbywa się elektronicznie za pomocą portalu http://www.plarformazakupowa.pl/

W tym postępowaniu wymagane jest podpisanie plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przypominamy, że profil zaufany - ePUAP, nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie należy podpisywać nim oferty składanej w tym postępowaniu przetargowym.

 

 

Polska-Szczecin: Urządzenia audiowizualne

2021/S 043-106852

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (pełnomocnik zamawiającego gminy miasto Szczecin)
Adres pocztowy: ul. Niemierzyńska 18a
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-441
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Stanuch
E-mail: b.stanuch@muzeumtechniki.eu
Tel.: +48 914599201
Faks: +48 914230111
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumtechniki.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kultura

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zaprojektowanie i wykonanie wystawy interaktywnej eksperymentatorium wraz z zaaranżowaniem przestrzeni wystawienniczej

 

II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie wraz z montażem i uruchomieniem interaktywnych stanowisk, multimedialnych elementów ekspozycji oraz wszelkich niezbędnych urządzeń i systemów wraz z zaaranżowaniem i wyposażeniem przestrzeni wystawienniczej oraz wykonaniem dokumentacji (projektowej, wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wystawy „Eksperymentatorium”, składającej się z co najmniej 15 eksponatów interaktywnych. Wystawa umiejscowiona zostanie na parterze kamienicy w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej 18a, w sali o powierzchni 186 m2. Przedmiot zamówienia został określony w koncepcji funkcjonalno-użytkowej (rozdział 2 SWZ).

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Szczecin, ul. Niemierzyńska 18a.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Wystawa będzie samodzielnie działającą przestrzenią interaktywną w formie ekspozycji stylizowanej na stację obsługi i kontroli pojazdów, nawiązującą swoim charakterem do eksponatów i wystaw już funkcjonujących w szczecińskim muzeum. Jej motywem przewodnim jest motoryzacja, jedna z najszybciej rozwijających się i zmieniających dziedzin życia. „Eksperymentatorium” to warsztat pasjonata, ceni zarówno przeszłość, jak i nowinki technologiczne. W szczególny sposób wystawa będzie nawiązywać swoim charakterem, oprawą graficzną, kolorystyką, specyfiką i klimatem do zbiorów związanych z działalnością fabryk Stoewera w przedwojennym Szczecinie. „Eksperymentatorium” będzie miejscem, w którym rodziny, grupy szkolne, dzieci i młodzież, seniorzy, będą mogli zdobywać wiedzę z pogranicza różnych dziedzin nauki oraz rozwijać umiejętności komunikowania się, innowacyjnego myślenia i współpracy. Zwiedzający będą mogli m.in. prześledzić krótką historię motoryzacji, poznać podstawy mechaniki pojazdowej, budowy maszyn, automatyki, wytrzymałości materiałów, poszerzyć wiedzę na temat podstawowych narzędzi wykorzystywanych w warsztatach samochodowych, typów zawieszenia, parametrów i dynamiki silników, podstaw elektryki samochodowej. Wystawa pokaże relacje, jakie występują pomiędzy uczestnikami ruchu drogowego oraz zależności istniejące między człowiekiem i technologią. Wystawa „Eksperymentatorium” będzie w sposób interaktywny prezentować zagadnienia związane z bezpieczeństwem poruszania się po drogach, pieszo i różnymi środkami lokomocji, tajnikami budowy i konstrukcji pojazdów, zasadami kulturalnego zachowania na drodze, a także nowoczesnymi technologiami motoryzacyjnymi. Wystawa będzie zachęcać do samodzielnego i nieskrępowanego eksperymentowania, stymulować do działania odbiorców. Ekspozycja będzie adresowana do osób w każdym wieku. Charakter wizualny wystawy będzie pobudzał ciekawość, wywoływał entuzjazm i inspirował do zadawania pytań dotyczących prezentowanych zagadnień, procesów i pojęć. Przestrzeń wystawy będzie służyć integracji zwiedzających. Każdy eksponat dostarcza zwiedzającym kolejnych bodźców, które zebrane w całość są kompletną opowieścią, przygodą, którą będą przeżywać muzealni goście. Głównymi założeniami, które należy uwzględnić są: spójność wszystkich zaprojektowanych i wykonanych elementów oraz nowatorskie podejście do tematyki ekspozycji, innowacyjność, kreatywność, uniwersalność, zgodność z trendami obowiązującymi w dziedzinie projektowania wystaw interaktywnych oraz centrów nauki.

W ramach umowy wykonawca (W) zobowiązany jest do realizacji prac w etapach:

1) etap I – sporządzenie i przekazanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

2) etap II – Wykonanie, dostawa i montaż elementów wystawy – 5 miesięcy od zakończenia etapu I;

3) etap III – dostawa dokumentacji powykonawczej, części zapasowych oraz przeszkolenie pracowników – 1 miesiąc od zakończenia etapu II.

Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:

a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 1, dział VIII pkt 1 ppkt 1 SWZ;

b) zobowiązanie innego podmiotu oraz jego oświadczenie, o których mowa w rozdziale 1 dział VIII pkt 1 ppkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

d) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 1, dział IV SWZ;

e) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału 1 XVIII SWZ.

PZ wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).

PZ może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: aranżacja wystawy / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: stanowiska dla osób z niepełnosprawnościami o innym typie niepełnosprawności niż ruchowa / Waga: 4
Kryterium jakości - Nazwa: stanowiska wystawy / Waga: 22
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Projekt „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Interreg VA Niemcy / Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, za którego jako pełnomocnik działa: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Z uwagi na limit znaków w innych sekcjach pełnomocnik zamawiającego zawarł w tej sekcji następujące informacje:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Uwaga: ofertę oraz oświadczenia, w tym JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System jest dostępny na platformie zakupowej pod adresem (www.platformazakupowa.pl).

1) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”).

Uwaga: Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium wiedzy – zakładka „Jednolity europejski dokument zamówienia”, pod linkiem

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf).

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, tj. jednolity dokument (JEDZ) sporządza i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Pełnomocnik zamawiającego uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca wykaże się:

a) posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek w wysokości minimum 500 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

b) ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca (którego oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie pełnomocnika zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

h) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

a) Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie dwóch wystaw interaktywnych popularyzujących naukę, posiadających rozbudowaną zawartość naukową (merytoryczną) oraz system sterowania multimediami za pomocą wewnętrznej sieci lokalnej, odpowiadających, co do rodzaju i charakteru przedmiotowi zamówienia, na które składają się co najmniej 12 eksponatów, w tym co najmniej 5 eksponatów typu hands-on oraz 5 eksponatów multimedialnych, o wartości usługi nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto każda.

b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia. Warunek w rozumieniu zamawiającego spełni wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej:

— architekt – minimum jedna (1) osoba posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu wystaw interaktywnych – stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2,

— projektant inżynier – minimum jedna (1) osoba, konstruktor, odpowiedzialny za projekt techniczny stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadający doświadczenie w projektowaniu technicznym stanowisk interaktywnych na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2,

— projektant odpowiedzialny za projekt graficzny wystawy – minimum jedna (1) osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu graficznym w zaprojektowaniu minimum jednej wystawy popularyzującej naukę, obejmującej minimum 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2,

— grafik komputerowy odpowiedzialny za grafikę 3D wystawy – minimum jedna (1) osoba mająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania, opracowywania i wykonywania projektów grafik w technologii 3D (należy się wykazać co najmniej dwoma grafikami wykonanymi samodzielnie, które zostały wykorzystane przy tworzeniu wystaw lub innych dowolnych publikacji, które zostały upublicznione),

— programista systemów sterowania wystawy – minimum jedna (1) osoba posiadająca doświadczenie w projektowaniu systemów sterowania wystawą lub ekspozycją, składającą się z co najmniej 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2,

— konsultant merytoryczny projektu – minimum jedna (1) osoba posiadająca tytuł naukowy doktora (np. w jednej z dziedzin: fizyka, mechanika i budowa maszyn, konstrukcja maszyn, mechanika techniczna), posiadająca wiedzę techniczną zagadnień poruszanych na wystawie,

— koordynator projektu odpowiedzialny za zarządzanie wykonaniem zamówienia – minimum jedna (1) osoba odpowiedzialna za przygotowanie scenariusza wystawy, przygotowanie tekstów i treści dla aplikacji multimedialnych do wszystkich stanowisk wystawy posiadająca doświadczenie w przygotowywaniu tekstów popularyzujących naukę dla wystawy składającej się z co najmniej 15 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 150 m2 oraz posiadająca doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z wytwarzaniem wystaw interaktywnych.

 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

1) PZ przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

e) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ);

f) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór – załącznik nr 5 do SWZ);

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Projekt umowy zawarty jest w rozdziale 3 SWZ. Przed zawarciem umowy PZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 (pięć) % wynagrodzenia (ceny ofertowej brutto). PZ informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z postanowieniami SWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18A, pok. 1.20, 71-441 Szczecin, POLSKA.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Zgodnie z Pzp.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9 oraz 10 Pzp.

1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór – załącznik nr 3 do SWZ);

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 6 Pzp, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1–3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Data publikacji: 2021/03/03

Załączniki:

udostępnił: Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, wytworzono: 2021/03/03, odpowiedzialny/a: Stanisław Horoszko, wprowadził/a: Bogdan Stanuch, dnia: 2021/03/03 13:08:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogdan Stanuch 2021/03/03 13:08:47 nowa pozycja